Zaštita osobnih podataka

Prijava

Sisak, 25.05.2018.

OBAVIJEST O OBRADI PODATAKA

ABC Kreditna unija, S. i A. Radića 46, 44 000 Sisak, OIB: 73640953507 obrađuje Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade.

ABC Kreditna unija poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Obrađujemo Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

SVRHE OBRADE

o    usluge  kreditiranja
o    usluge štednje
o    mjenjačkih poslova i novčane pomoći
o    zaštita osoba i imovine mjerama video nadzora
o    druge svrhe o kojima su pojedinci informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka,

NAČELA ZAŠTITE PODATAKA

ABC Kreditna unija obrađuje podatke:
-    Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje.
-    Pošteno – uvažavajući specifičnosti odnosa s Vama, primjenjujući sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavajući Vam ostvarivanje prava.
-    Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje.
-    Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
-    Uz ograničenje pohrane – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
-    Uz smanjenje količine podataka – pazimo da podatke koje obrađujemo budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno.
-    Pazeći na točnost – vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe.
-    Pazeći na cjelovitost i povjerljivost –tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

ZAKONITOST

Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:
-    ispunjenje pravne obveze ABC Kreditne unije,
-    sklapanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka,
-    naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
-    Vaša privola,
-    drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.

PRIMATELJI

Primatelji kojima se dostavljaju osobni podaci su javnopravna tijela, financijske institucije ( Porezna uprava, Financijska agencija) te druge financijske institucije sve sukladno posebnim propisima koji uređuju pružanje naših usluga.
 
Primatelji podataka mogu biti i izvršitelji obrade. Naime, u obradi podataka mogu biti uključeni, po potrebi i u skladu s ograničenjima koje Uredba propisuje, drugi subjekti, izvršitelji obrade (primjerice pružatelji informatičkih usluga). S takvim subjektima se ugovorni odnos uređuje detaljno te se osigurava da su Vaši osobni podaci zaštićeni na primjeren način i u skladu sa zahtjevima Uredbe.


Ako je obradom podataka obuhvaćen i međunarodni prijenos istih, ABC Kreditna unija će Vas informirati o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti, kao i o prikladnim zaštitnim mjerama i načinima pribavljanja njihovih preslika u slučaju da prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili, ako je to slučaj, prema članku 49. stavku 1. podstavku 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

VAŠA PRAVA

Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na:

-    pristup, izmjenu ili dopunu podataka,
-    brisanje („pravo na zaborav") osobnih podataka,
-    ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu podataka,
-    prijenos Vaših podataka Vama ili trećim osobama,
-    ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
-    pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr).

Sva prava podliježu razmjernim ograničenjima u skladu s Uredbom.

Svoj pisani zahtjev uputite na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. osobno odnosno poštanskim putem na ABC Kreditna unija, S. i A. Radića 46, 44 000 Sisak.

POHRANA PODATAKA

Podaci se čuvaju koliko je nužno za izvršenje naših obveza prema našim članovima, pa rokovi pohrane podataka ovise o Vašem položaju kao člana i posebnim propisima koji uređuju pojedinu transakciju.

Ako smo podatke prikupili, a poslovni odnos nije realiziran, podatke uništavamo ubrzo nakon završetka događaja, a najviše nakon 30 dana.

Ako podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, podatke čuvamo sve dok ne povučete privolu.

Podaci iz sustava videonadzora redovito se brišu, a čuvaju se najviše 6 mjeseci osim u slučajevima kada su nužni za vođenje postupaka pred nadležnim tijelima.   

DODATNE INFORMACIJE

TEHNIČKA I INTEGRIRANA ZAŠTITA PODATAKA

ABC Kreditna unija štiti Vaše podatke, pa uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.
ABC Kreditna unija ujedno provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru primjenjujemo na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

EVIDENCIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE

ABC Kreditna unija kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadržavaju:
-    ime i kontaktne podatke voditelja obrade i službenika za zaštitu podataka;
-    svrhe obrade;
-    opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
-    kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
-    ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
-    predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
-    opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA

ABC Kreditna unija osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije u 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje sukladno Uredbi Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Kada to Uredba propisuje ABC Kreditna unija bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanike o povredi osobnih podataka.

PROCJENA UČINKA NA ZAŠTITU PODATAKA

ABC Kreditna unija ne provodi obrade podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Međutim, ako određena obrada bude iznimno ispunjavala uvjete visokorizičnosti, ABC Kreditna unija će prije obrade provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe.


ABC KREDITNA UNIJA
         SISAK

 

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Gdje se nalazimo: