OPĆI UVJETI STAMBENO - POTROŠAČKOG KREDITIRANJA

Prijava

Sisak, 02.01.2020.

  OPĆE INFORMACIJE I POSTUPAK ODOBRAVANJA  STAMBENO POTROŠAČKOG  KREDITA

 

Status člana Kreditne unije

 

Da se ostvari pravo na kredit u Kreditnoj uniji mora se postati član.  Pravo na članstvo možete steći ako imate prebivalište na području  Sisačko-moslavačke županije i ako u pisanom obliku podnesete zahtjev za pristupanje u Kreditnu uniju. Odobrenje za pristupanje u Kreditnu uniju donosi Nadzorni odbor jednoglasnom odlukom svih članova.

Članom Kreditne unije postajete ako dobijete navedeno odobrenje na podneseni zahtjev, date izjavu o prihvaćanju statuta Kreditne unije ovjerenu kod javnog bilježnika, date izjavu o izboru zastupnika za Skupštinu zastupnika Kreditne unije i uplatite članski udjel najmanje u visini  jednog članskog udjela koji iznosi 100,00 kuna.

Svi uvjeti kredita na jednom obrascu

Prije donošenja odluke o stambenom kreditu Kreditna unija će vam uručiti Europski standardizirani informativni obrazac (ESIS) koji vam daje najbolji pregled uvjeta ponuđenog kredita jer sadržava sljedeće informacije:

  • iznos kredita;
  • trajanje kredita;
  • vrstu kamatne stope;
  • ukupni iznos koji se isplaćuje;
  • efektivnu kamatnu stopu (EKS): jedinstveni iznos koji predstavlja ukupan trošak kredita, izražen kao godišnji postotak;
  • sve troškove koje treba platiti, redovito ili jednokratno;
  • broj, učestalost plaćanja i iznos rata;
  • informacije o uvjetima za prijevremenu otplatu i naknade koje biste morali platiti prilikom prijevremene otplate kredita;
  • ako uzimate kredit u stranoj valuti: primjeri kojima se objašnjava kako bi promjena tečaja mogla utjecati na vaš kredit.

Pomoću ESIS-a moći ćete usporediti i ponude drugih financijskih institucija i odabrati onu koja vam najviše odgovara.

Rokovi za odlučivanje i odustajanje od kredita


Kada vam Kreditna unija  da obvezujuću ponudu, imat ćete najmanje 15 dana za usporedbu ponuda, procjenu i donošenje informirane odluke. Prema prijedlogu, imat ćete pravo u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o kreditu odustati od ugovora bez navođenja razloga.

 

Postupak odobravanja stambenog kredita

 

1. Zahtjev za kredit, prikupljanje dokumentacije i obrada kredita

Uz zahtjev za kredit koji se podnosi u sjedištu Kreditne unije, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se utvrđuje kreditna sposobnost te dokazuje namjena kredita.

Na temelju prikupljene dokumentacije Kreditna unija počinje s obradom kreditnog zahtjeva. Izračunava se vaša kreditna sposobnost, kao i kreditna sposobnost drugih sudionika ako će ih biti u kreditnom odnosu (jamac, sudužnik) te se definiraju potrebni instrumenti osiguranja.

U  slučaju  da Vaša kreditna sposobnost nije dostatna za iznos kredita koji trebate, Kreditna unija Vam nudi mogućnost sudužnika po kreditu. Kreditna unija  također  definira  instrumente  osiguranja kao  što  su  polica  osiguranja  imovine,  zadužnica  i  zapljena  primanja koji  su obavezni instrumenti osiguranja te ako je potrebno, polica osiguranja života, solidarno jamstvo i sl.

 

2.Procjena vrijednosti nekretnine

Za kredite osigurane hipotekom, potrebna je procjena vrijednosti nekretnine na kojoj će se zasnovati založno pravo Kreditne unije. To ne mora nužno biti nekretnina koju kupujete, ako ste u mogućnosti ponuditi neku drugu nekretninu na koju će Kreditna unija upisati založno pravo do kraja otplate kredita.

Procjenu vrijednosti nekretnine vrše ovlašteni procjenitelji. Nakon izvršene procjene nekretnine,  procjenjuje se vaš zahtjev za kredit i donosi Odluka o odobrenju kredita.

 

3.Odobravanje kredita

Kada  je  prikupljena  sva  potrebna  dokumentacija,  uključujući  i  procjenu nekretnine  Kreditna unija odobrava  kredite  do 95% procijenjene vrijednosti nekretnine,  na temelju svih podataka donosi odluku o odobrenju kredita.

 

4.Sklapanje ugovora o kreditu i instrumenti osiguranja

Na dogovoreni dan, u Kreditnoj uniji ćete preuzeti ugovor o kreditu i drugu dokumentaciju koju trebaju potpisati svi sudionici u kreditu: korisnik kredita, založni dužnik (vlasnik nekretnine) te eventualni sudužnik, jamac. Dokumentacija se potpisuje i potvrđuje/solemnizira kod javnog bilježnika.

Solemnizacija je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika koji provjerava odgovora li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice tog pravnog posla. Troškovi solemnizacije ovise o visini kredita i snosi ih korisnik kredita.

Solemnizirani ugovor o kreditu, zajedno s prijedlogom za uknjižbu založnog prava, u korist Kreditne unije, dostavljate nadležnom Općinskom sudu, Zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) radi uknjižbe založnog prava na nekretnini. Izvadak iz zemljišnih knjiga, u kojem je upisano založno pravo u korist Kreditne unije, te rješenje suda kojima se dozvoljava upis hipoteke u korist Kreditne unije, potrebno je prije isplate kredita dostaviti Kreditnoj uniji. Vrijeme potrebno za zasnivanje založnog prava na nekretnini ovisi o pojedinom nadležnom Općinskom sudu, Zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici).

Za nekretninu na koju se upisuje založno pravo Kreditne unije, po procjeni Kreditne unije,  ugovora se polica osiguranja imovine, a za korisnike kredita  polica životnog osiguranja ili polica osiguranja od nezgode. Police će biti založene odnosno vinkulirane u korist Kreditne unije. Kreditna unija  prihvaća i postojeće police ako udovoljavaju uvjetima.

 

5.Isplata kredita

 Po dostavi dokumentacije te zajedničke provjere jesu li ispunjeni svi ostali uvjeti za isplatu kredita (instrumenti osiguranja i sl.), Kreditna unija će izvršiti isplatu kredita.

 

6.Upis vlasništva kod stambenih kredita s namjenom kupnje

Po isplati ukupne kupoprodajne cijene, ako tabularna izjava za prijenos prava vlasništva nije već sadržana u ugovoru o kupoprodaji, kupac od prodavatelja mora preuzeti tabularnu izjavu kao zasebnu ispravu na kojoj je ovjeren potpis prodavatelja od strane javnog bilježnika. Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva kupac predaje zemljišnjoknjižnom odjelu Općinskog suda koji je nadležan za područje gdje se nalazi nekretnina.

Nakon preseljenja u svoju novu nekretninu i promjenu adrese, u Kreditnu uniju se dostavlja dokaz o novom prebivalištu.

Svaki član Kreditne unije ima mogućnost dobiti savjet bilo koje vrste a koji se odnosi na njegovu zaštitu.

 

 

OSTALI UVJETI STAMBENO POTROŠAČKOG KREDITIRANJA

 

I    RIZIK PROMJENE TEČAJA

 

Krediti koji se odobravaju uz valutnu klauzulu u EUR isplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) na dan isplate kredita odnosno na dan isplate svake pojedine tranše. Redovne mjesečne obveze plaćaju se u kunama po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan transakcije.

Valutna klauzula je ugovorna odredba kojom se ugovorne obveze svake strane (glavnica, kamate, druge obveze) izražavaju u kunskoj protuvrijednosti strane valute po unaprijed ugovorenom tečaju. Ugovaranjem valutne klauzule ugovorne strane preuzimaju valutni rizik s obzirom da njeno ugovaranje utječe na njihov financijski položaj jer se kunska protuvrijednost anuiteta po kreditu, prinosa po osnovi kamate i sl. mijenjaju u ovisnosti o kretanju tečaja valute u kojoj je ugovorena valutna klauzula.

Navedeno znači da je moguće da će vam se kreditne obveze povećavati uslijed rasta tečaja valute,  te može doći   do otkaza ugovora i prisilne naplate duga. Članovima se napominje i da nije moguće izvjesno i sigurno predvidjeti promjene tečaja te je na njima odgovornost da procijene vlastitu sposobnost prihvaćanja takvog rizika. Kod kredita u kunama, rizik promjene tečaja ne postoji.

 

II  OTPLATA KREDITA

 

Otplata kredita ugovara se  u mjesečnim anuitetima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Točan broj i iznos mjesečnih anuiteta, ovisi o ugovorenim financijskim uvjetima prije svega ovisi o ugovorenoj kamatnoj stopi i roku otplate kredita. Također postoji  mogućnost  prijevremene otplate kredita, djelomično ili u cijelosti, dodatnim uplatama, bez naplate naknade za prijevremenu otplatu kredita te bez dodatnih troškova.

 

III     INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA

Kreditna unija  prihvaća sljedeće instrumente osiguranja kredita:

Za kredite bez hipoteke: Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika

Za kredite osigurane hipotekom:

 * Upis založnog prava na nekretnini uz vinkulaciju police osiguranje nekretnine u korist Kreditne unije;  ukoliko je hipoteka jedini instrument, maksimalni iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog.

* Polica osiguranja života (sa osiguranom svotom od 10% iznosa kredita) ili polica osiguranja od nezgode (za pokriće 100% iznosa kredita);

*  Izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika.

Kreditna unija ima pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja.

Korisnik kredita može osigurati dio vlastitih financijskih sredstava za učešće u kupoprodajnoj cijeni ili za garantni polog.

Vlastito učešće ili garantni polog iznose minimalno 10% od iznosa kupoprodajne cijene. Vlastito učešće može se financirati stambenim kreditom bez hipoteke.

 

NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

Namjenski:

- kupnja stambenog prostora (kuća/stan za stanovanje i/ili odmor)

- izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija te dovršenje i održavanje stambenog prostora

- unutarnje uređenje i opremanje stambenog prostora

- kupnja i ugradnja opreme u stambeni prostor, električne, vodovodne, plinske instalacije, vrata, prozori, sanitarije, građevinski elementi i materijali, boje i lakovi

- kupnja građevinskog zemljišta i komunalno uređenje

- kupnja/izgradnja garaže, spremišta ili parkirnog mjesta

- refinanciranje postojećeg stambenog u drugim bankama - financiranje učešća u kupoprodajnoj cijeni stambenim kreditom bez hipoteke ili refinanciranje predujma.

 

TROŠKOVI KREDITA

* Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: bez naknade za obradu kredita

* Procjena vrijednosti nekretnine: za kredite koji se osiguravaju založnim pravom na nekretnini potrebno je izvršiti procjenu vrijednosti nekretnine na trošak korisnika kredita. Vrijednost nekretnine utvrđuje se procjenom od strane ovlaštenih procjenitelja.

* Troškovi osiguranja: za kredite koji se osiguravaju založnim pravom na nekretnini, polica osiguranja imovine je  trošak člana, prema cjeniku osiguravajućeg društva. Polica osiguranja života ili polica osiguranja od nezgode je trošak člana.

* Ostali troškovi: troškovi vezani za potvrdu/solemnizaciju ugovora o kreditu i drugi javnobilježnički troškovi su troškovi člana.

 

POSLJEDICE NEPOŠTIVANJA I NEIZVRŠENJA OBVEZA IZ UGOVORA O KREDITU

U slučaju kašnjenja s plaćanjem dospjelih obveza i/ili izvršenja bilo kojih obveza u vezi ugovora o kreditu, Kreditna unija može  koristiti sve instrumente osiguranja u svrhu podmirenja cjelokupnog dugovanja i ispunjenja dospjelih obveza klijenta, te otkazati ugovor o kreditu čime tražbina Kreditne unije dospijeva u cijelosti i prije redovnog dospijeća i zahtijevati prisilnim putem naplatu glavnice kredita zajedno s dospjelim kamatama, zateznim kamatama, troškovima i drugim tražbinama sukladno ugovoru i pozitivnim propisima.

 Klijent će snositi sve troškove nastale zbog opisanog neispunjenja svojih obveze u za to predviđenom roku kao što su troškovi odvjetnika, javnobilježnički, upravni, sudski i troškovi drugih tijela u vezi postupka prisilne naplate (ovrhe).

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Gdje se nalazimo: