OPĆI UVJETI KREDITNOG POSLOVANJA S ČLANOVIMA

Prijava

Sukladno članku 12. Statuta ABC-kreditne unije Sisak, član uprave, uz suglasnost Nadzornog odbora, dana 02.01.2020. donosi

OPĆE UVJETE KREDITNOG POSLOVANJA S ČLANOVIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima kreditnog poslovanja s članovima (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) ABC-kreditne unije (u daljnjem tekstu: Kreditna unija) uređuju se osnovna pravila kreditiranja i poslovni odnosi između članova i Kreditne unije.

Članak 2.

Pod pojmom člana Kreditne unije podrazumijevaju se u smislu Zakona o kreditnim unijama i ovog akta

fizičke osobe s prebivalištem na području Sisačko - moslavačke županije, kao i trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u Sisačko - moslavačkoj županiji.        

  Članak 3.

Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su članovima u poslovnim prostorijama Kreditne unije u kojima se obavlja poslovanje s fizičkim osobama i na internetskim stranicama Kreditne unije.

 

II. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE KREDITA

Članak 4.

Zahtjev za određeni kreditni posao, član, tražitelj kreditna, dostavlja u pisanom obliku, na unificiranom obrascu propisanom od Kreditne unije. U zahtjevu član ukratko opisuje svoj zahtjev, namjenu za koje se traži kredit, potrebno razdoblje korištenja i otplate, kao i instrumente za osiguranje vraćanja.

Važan dio kreditnog zahtjeva, a koji se odnosi na obrtnike i OPG-ove je osvrt na tržišno stanje i izglednost posla za koji se traži financiranje. U tom smislu potrebno je, za svaki pojedini posao, priložiti odgovarajući dokument ili prilog koji potvrđuje dotične navode u kreditnom zahtjevu.

Osnovna dokumentacija koju tražitelj prilaže kreditnom zahtjevu prilagođena je pojedinoj vrsti posla, a koja je specificirana u daljnjem tekstu.

Uz zahtjev i identifikacijske dokumente za ocjenu kreditne sposobnosti potrebno je dostaviti:

Potvrdu o primanjima ovjerenu od strane poslodavca,

Ovjerenu administrativnu Izjavu, ukoliko ju je poslodavac voljan provoditi,

Potvrdu o visini mirovine koju je ovjerio HZMO, za umirovljenike, sudionike u kreditu

Original ( na uvid) i kopije tri zadnje platne liste za sve sudionike u kreditu u radnom odnosu

dokument na kojem je vidljiv MBG i OIB

za sudionike u kreditu koji su vlasnici obrta ili su zaposleni u obrtu, ili su zaposleni kod društava sa manje od 10 zaposlenih, potrebna je informacija o bonitetu za obrt i firmu

ukoliko je sudionik u kreditu zaposlen u obrtu / slobodnom zanimanju može se tražiti IP- obrazac za proteklu godinu koju je ovjerio poslodavac i pregled isplata plaća za tekuću godinu

Ukoliko se ukaže potreba može se zatražiti:

Prijava poreza na dohodak sa pregledom poslovnih primitaka i izdataka te Rješenje Porezne uprave za prethodnu godinu

Izvodi o stanju žiro računa

Knjiga primitaka i izdataka za tekuću godinu

Spisak dugotrajne imovine

Obrasci zahtjeva i informacije o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji za odobrenje kredita dostupne su članovima u poslovnim prostorijama Kreditne unije u kojima se obavlja poslovanje i na internetskim stranicama Kreditne unije. Kreditna unija ima pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju za potrebe obrade kreditnog zahtjeva.

 

III. ODOBRAVANJE KREDITA

Članak 5.

Postupak odobravanja odnosno same obrade kredita obavlja se sukladno Procedurama u obavljanju kreditnih poslova, ovim općim uvjetima I ostalim aktima kreditne politike.

 Članak 6.

Uz zahtjev za kredit član – tražitelj kredita treba podnijeti i dokumentaciju kojom se utvrđuje njegova kreditna sposobnost.

Kreditna sposobnost je sposobnost osobe da preuzetu obvezu ispuni u potpunosti i u roku. Kreditna sposobnost sudionika u kreditnom poslu se procjenjuje prilikom obrade kreditnog zahtjeva.

Način utvrđivanja kreditne sposobnosti sudionika u kreditu propisan je Procedurom u obavljanju kreditnih poslova.

Članak 7.

U kreditnu sposobnost člana - tražitelja kredita mogu se sa svojim prihodima uključiti kreditno sposobne osobe u svojstvu sudužnika koji potpisuju ugovor o kreditu i solidarno odgovaraju za naplatu svih potraživanja Kreditne unije po kreditu.

Članak 8.

Ukoliko član - tražitelj kredita i ostali sudionici ispunjavaju sve uvjete kreditiranja propisane aktima Kreditne unije, Kreditna unija odlučuje o odobrenju kreditnog zahtjeva. O odobrenju kreditnog zahtjeva Kreditna unija obavještava člana.

Kreditna unija zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev bez obrazloženja.

Članak 9.

Kreditna unija može propisati obvezu statusa štediše kao uvjet za odobrenje kredita. Status štediše definira se Kreditnom ponudom u kojoj su navedeni svi uvjeti kredita.

 

IV. OBAVJEŠTAVANJE KLIJENTA PRIJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O KREDITU

Članak 10.

Kreditna unija je dužna prije zaključenja ugovora o kreditu članu - tražitelju kredita pružiti sve informacije temeljem Pravilnika o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope (RH Ministarstvo financija) i Odluke o sadržaju i obliku u kojem se članu - tražitelju kredita daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (Hrvatska narodna banka).

Članak 11.

Član – tražitelj kredita ima pravo prije zaključenja ugovora o kreditu zatražiti i dobiti nacrt ugovora o kreditu.

 

V. UGOVARANJE KREDITA

Članak 12.

Nakon odobrenja kreditnog zahtjeva, a u svrhu reguliranja međusobnih prava i obaveza sudionici u kreditu i Kreditna unija zaključuju ugovor o kreditu. Ugovorom o kreditu Kreditna unija se obvezuje članu – tražitelju kredita staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a član – tražitelj kredita se obvezuje Kreditnoj uniji plaćati ugovorene kamate i iskorišteni iznos novca vratiti na način i u vrijeme kako je ugovoreno.

Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora zaključenog s članom - tražiteljem kredita. Ako se pojedinačni ugovor s članom – tražiteljem kredita razlikuje od odredbi Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinačnog ugovora. Ugovor o kreditu potpisuju svi kreditni obveznici.

 

VI. KORIŠTENJE KREDITA

Članak 13.

Kredit se može koristiti nakon zaključenja ugovora o kreditu i dostave svih potrebnih instrumenata osiguranja. Kredit se koristi u skladu s mogućnostima Kreditne unije te ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za korištenje kredita. Način korištenja kredita i dokumentacija na temelju koje se koristi kredit ovisi o namjeni kredita.

Kredit s valutnom klauzulom isplaćuje se u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate. Kod kredita s valutnom klauzulom iskorišteni iznos kredita, izražen u valuti, predstavlja nedospjelu glavnicu kredita, odnosno zaduženje člana.

Ako je članu odobren namjenski kredit, Kreditna unija ima pravo tijekom trajanja ugovornog odnosa kontrolirati njegovo namjensko korištenje. U navedenom slučaju moguć je otkaz kredita ukoliko se utvrdi kršenje preuzetih obveza, osobito ako to utječe ili može utjecati na procjenu rizika otplate kredita.

 

VII. OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Članak 14.

Po iskorištenju, kredit se prenosi u otplatu, a Kreditna unija obavještava člana – tražitelja kredita o obvezi plaćanja po kreditu i dostavlja članu – tražitelju kredita otplatni plan.

Kredit se prenosi u otplatu posljednjeg dana u mjesecu u kojem je u potpunosti iskorišten ukoliko Ugovorom o kreditu nije utvrđeno drugačije.

Članak 15.

Mogući načini otplate kredita utvrđuju se u Kreditnim ponudama za pojedine vrste kredita.

 Članak 16.

Krediti se mogu otplaćivati ovisno o uvjetima pojedine vrste kredita u anuitetima, ratama, višekratnom ili jednokratnom otplatom glavnice.

Način otplate pojedinog kredita detaljno je reguliran ugovorom o kreditu.

Anuiteti i rate dospijevaju na naplatu sukladno ugovoru o kreditu i otplatnom planu.

 

VIII. POČEK OTPLATE GLAVNICE

Članak 17.

Poček otplate glavnice je razdoblje odgode otplate glavnice u kojem se obračunava i naplaćuje ugovorena kamata na nedospjelu glavnicu. Uvjeti počeka utvrđuju se ugovorima o kreditu.

 

IX. MORATORIJ GLAVNICE

Članak 18.

Moratorij glavnice je razdoblje otplate glavnice u kojem glavnica ne dospijeva na naplatu. Moratorij glavnice može se odobriti tijekom otplate glavnice, temeljem posebne odluke koja se donosi u skladu s aktima Kreditne unije.

 

X. PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA

Članak 19.

Ukoliko član želi prijevremeno otplatiti kredit (u cijelosti ili djelomično) ili drugu vrstu obaveze, dužan je:

o tome unaprijed obavijestiti Kreditnu uniju, uskladiti datum prijevremene otplate s Kreditnom unijom, platiti pripadajuće kamate do dana prijevremene otplate.

Članak 20.

Na prijevremene uplate po kreditima Kreditna unija ne obračunava pasivnu kamatu.

Član može izvršiti prijevremenu djelomičnu, odnosno konačnu otplatu kredita.

Prijevremenom djelomičnom otplatom kredita, uz nepromijenjene ostale uvjete kreditiranja, smanjuje se redovna obveza otplate glavnice (anuitet ili rata) ili skraćuje rok otplate.

Članak 21.

Prijevremena konačna otplata kredita može se izvršiti i sredstvima namjenskog depozita (ukoliko isti postoji), uz suglasnost Kreditne unije i po uvjetima koji su važeći u trenutku prijevremene konačne otplate.

Članak 22.

Za prijevremenu djelomičnu ili konačnu otplatu kredita, Kreditna unija ne naplaćuje naknadu.

 

XI. KAMATNE STOPE I KAMATE

Članak 23.

Kreditna unija samostalno utvrđuje visine kamatnih stopa u skladu s tržišnim uvjetima s time da najviša kamatna stopa ne može biti viša od zakonom utvrđenih granica. Važeće kamatne stope dostupne su članovima u poslovnim prostorijama Kreditne unije i na internetskim stranicama Kreditne unije.

Visina kamatnih stopa te način obračuna i plaćanja kamata utvrđeni su Odlukom o kamatama na kredite, Kreditnim ponudama i Ugovorima o kreditu.

Članak 24.

Kamatna stopa za pojedini kredit se utvrđuje ugovorom o kreditu. Kamatna stopa se ugovara u postotku u odnosu na glavnicu i izražava na godišnjoj razini. Ugovaraju se redovna kamatna stopa za izračun redovne i interkalarne kamate te kamatna stopa po dospijeću za izračun kamate po dospijeću

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava na iskorišteni dio kredita od početka korištenja pa do prelaska kredita u razdoblje otplate, uključujući i eventualno razdoblje počeka.

Redovna kamata je kamata za razdoblje otplate kredita.

Kamata po dospijeću je kamata na dospjele nepodmirene obveze po kreditu. Kreditna unija će za razdoblje zakašnjenja obračunavati i naplaćivati zakonsku kamatu po dospijeću uz primjenu kamatne stope koja je promjenjiva u skladu s propisima. Kamata po dospijeću obračunava se i dospijeva na plaćanje mjesečno, primjenom proporcionalne metode obračuna.

Obračun kamate po dospijeću vrši se od prvog dana dospijeća.

Članak 25.

Sve kamate na kredite Kreditna unija obračunava dekurzivno proporcionalnom metodom.

 

Članak 26.

Kamatna stopa se ugovara kao fiksna. Fiksna kamatna stopa označava stopu koja je nepromjenjiva kroz cijelo vrijeme trajanja kredita. m trajanja poslovnog odnosa podložna izmjenama.

 

XII. EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

Članak 27.

Efektivna kamatna stopa (u nastavku: EKS) je kamatnjak koji na godišnjoj osnovi izjednačava sadašnju vrijednost svih obveza (iskorišteni iznos kredita, otplata i naknada), budućih ili postojećih, dogovorenih između Kreditne unije i člana – tražitelja kredita, a izračunava se u skladu s metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojim se uređuje EKS.

Kreditna unija je člana – tražitelja kredita obavezna upoznati s EKS-om prije zaključenja ugovora o kreditu.

Informaciju o EKS-u, u skladu sa zakonskom regulativom sadržava svaki ugovor o kreditu.

 

XIII. NAKNADE

Članak 28.

Kreditna unija utvrđuje visinu naknade u skladu s tržišnim uvjetima. Važeće naknade dostupne su članovima u poslovnim prostorijama Kreditne unije i na internetskim stranicama Kreditne unije

Naknade Kreditne unije utvrđene su Odlukom o naknadama i posebnim odlukama člana uprave Kreditne unije.

Članak 29.

Član plaća naknadu za obradu zahtjeva za kredit utvrđenu Odlukom o naknadama. Naknada za obradu zahtjeva za kredit utvrđuje se u postotku od iznosa glavnice kredita.

Članak 30.

Naknada za obradu zahtjeva za kredit se obračunava i plaća prije korištenja kredita.

Na zahtjev člana, naknada za obradu zahtjeva za kredit može se naplatiti prilikom isplate kredita i to ustezanjem od iznosa kredita koji se isplaćuje.

Član je obvezan platiti kreditnoj uniji i druge naknade i troškove, sukladno Odluci o naknadama . Važeće naknade iskazane su u pisanom obliku i dostupne su članovima u poslovnim prostorijama i na internetskim stranicama Kreditne unije.

Članak 31.

Naknade se mijenjaju u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s članovima.

 

XIV. VALUTA KREDITA

Članak 32.

Krediti se mogu ugovarati u kunama ili uz valutnu klauzulu koja se veže uz srednji tečaj EUR-a, a iznimno u drugoj stranoj valuti.

Ukoliko su krediti ugovoreni uz primjenu valutne klauzule, glavnica kredita koja se usklađuje s porastom ili promjenom ugovorene valute, revalorizira se zadnjeg dana u mjesecu i kod zatvaranja kredita.

XV. INSTRUMENTI OSIGURANJA OTPLATE KREDITA

Članak 33.

Ovisno o vrsti, iznosu i namjeni kredita, član je dužan dostaviti Kreditnoj uniji instrumente osiguranja otplate kredita, sukladno ugovoru o kreditu. Kreditna unija ocjenjuje prihvatljivost ponuđenih instrumenata osiguranja.

Kreditna unija može prihvatiti jedan ili više instrumenata osiguranja i to:

-izjavu o suglasnosti o zapljeni primanja

-zadužnicu

-mjenicu

-solidarno jamstvo

-garantni depozit

-zalog nekretnine (hipoteka) ili fiducijarni prijenos vlasništva nekretnine

-zalog pokretnine ili fiducijarni prijenos vlasništva pokretnine

-fiducijarni prijenos vlasništva na vozilu

-vinkulacija police osiguranja

-drugo

 

XVI. PRIJEBOJ TRAŽBINA I PRAVO ZADRŽANJA

Članak 34.

Radi naplate bilo kojeg dospjelog, a nenaplaćenog potraživanja prema članu, Kreditna unija može izvršiti prijeboj svog dospjelog potraživanja sredstvima na svim računima člana u Kreditnoj uniji.

Ukoliko se Kreditna unija ne može naplatiti na prethodno naveden način, a niti aktiviranjem ostalih instrumenata osiguranja, ovlaštena je radi naplate potraživanja pokrenuti odgovarajući sudski postupak protiv člana unije.

 

XVII. ZAŠTITA POVJERLJIVIH INFORMACIJA I SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Članak 35.

Podaci, činjenice i okolnosti koje je Kreditna unija saznala na osnovi pružanja usluga članu smatraju se povjerljivim podacima te ih Kreditna unija smije dostaviti na pisani zahtjev samo članu, nadležnim institucijama i drugim tijelima u slučajevima koji su propisani zakonom.

Kreditna unija može provoditi obradu osobnih podataka kojima raspolaže na temelju obavljanja svoje djelatnosti u svrhu sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara. Obrada takvih podataka obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Član izrijekom dopušta da Kreditna unija proslijedi podatke trećim osobama kada oni korisniku pružaju usluge koje su vezane uz kredit.

 

XVIII. PRISILNA NAPLATA, OTKAZ KREDITA I ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Članak 36.

Ukoliko član ne plaća, odnosno ne otplati kredit u ugovorenom roku, Kreditna unija će pokrenuti naplatu pomoću instrumenata osiguranja utvrđenih u ugovoru o kreditu, pri čemu će postupiti prema redoslijedu koji utvrđuje Komisija za likvidnost i kreditiranje. (naplata pomoću suglasnosti o zapljeni primanja, zadužnica i mjenica najprije od dužnika - korisnika kredita i sudužnika, a nakon toga od jamaca, otkup založene police osiguranja, naplata iz založenog depozita, zatim nakon otkaza ugovora, utuženjem svih kreditnih obveznika).

Članak 37.

Kreditna unija može otkazati ugovor o kreditu iz razloga i na način utvrđen ugovorom o kreditu, a posebice zbog neizvršavanja ugovornih obveza od strane člana.

Danom otkaza ugovora o kreditu smatrat će se da je kredit u potpunosti dospio zajedno s pripadajućim kamatama i naknadama.

Ukoliko se dospjeli kredit ne podmiri u otkaznom roku, Kreditna unija će pokrenuti postupak prisilne naplate kredita od svih kreditnih obveznika na zakonom dopuštene načine.

Članak 38.

U slučaju pokretanja postupka prisilne naplate za kreditne obveznike (dužnika-korisnika kredita, sudužnika, jamca, založnog dužnika) i/ili aktiviranja instrumenata osiguranja i/ili otkaza kredita mogu nastati određeni troškovi vezani uz poduzimanje mjera naplate tražbine Kreditne unije, ovisno o vrsti kredita i formi ugovora o kreditu kao što je: trošak ishođenja klauzule pravomoćnosti i ovršnosti, trošak izdavanja naknadnih otpravaka i prijepisa ugovora o kreditu/rješenja o ovrsi, trošak pokretanja i vođenja postupka prisilne naplate kod javnog bilježnika, sudova ili Financijske agencije (odvjetnički i javnobilježnički troškovi nastali u ovršnom i/ili parničnom postupku, predujmovi, uključivo nagrade i naknade obračunate sukladno pripadajućim tarifama, sudske pristojbe), trošak dostave pravomoćnih rješenja o ovrsi i drugih osnova za plaćanje Financijskoj agenciji, kao i trošak aktiviranja drugih instrumenata osiguranja, javnobilježnički trošak protesta mjenice, trošak pristojbi u svrhu provjere statusa osiguranika pri HZMO-u i drugim registrima, trošak provjere prebivališta kao i trošak provjere imovine kod sudova, pravnih osoba i drugih nadležnih tijela iz Ovršnog zakona koji vode odgovarajuće upisnike ili registre, kao i drugi troškovi nastali tijekom naplate tražbina, a čija je vrsta i visina određena propisom ovisno o vrsti postupka, odnosno odgovarajućom sudskom odlukom. Navedene troškove snosi član korisnik kreditna.

Članak 39.

Član ima pravo u roku od 14 dana odustati od ugovora o kreditu bez navođenja razloga odustajanja, a u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju.

 

XIX. PRAVNA ZAŠTITA ČLANA

Članak 40.

Moguće sporove, nesuglasice ili prigovore u svezi s obavljanjem usluga u skladu s ovim Općim uvjetima, član i Kreditna unija će rješavati sporazumno. U protivnom član može Kreidtnoj uniji uputiti svoj pisani prigovor, a Kreditna unija će na taj prigovor odgovoriti članu najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Ako član nije zadovoljan odgovorom Kreditne unije na prigovor, može se pismenim putem obratiti Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 41.

Za rješavanje svih eventualnih sporova, koje član i Kreditna unija ne bi uspjeli riješiti na prethodno navedene načine, nadležan je sud stvarne i mjesne nadležnosti za Kreditnu uniju.

 

XX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Prilikom potpisivanja ugovora o kreditu kreditni obveznici će se upoznati s odredbama ovih Općih uvjeta kao i sa time da potpisom ugovora o kreditu pristaju na primjenu svih odredbi ovih Općih uvjeta koji se imaju smatrati sastavnim dijelom ugovora o kreditu.

Članak 43.

Kreditna unija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta. Ukoliko Kreditna unija izmijeni ove Opće uvjete, tako izmijenjeni Opći uvjeti bit će dostupni u pisanom obliku u poslovnici Kreditne unije i na internetskim stranicama Kreditne unije.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim Općim uvjetima primjenjuju se ostali opći akti, procedure i upute Kreditne unije te zakonski propisi kojima se regulira kreditiranje potrošača.

Članak 44.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 02. siječnja 2020. godine.

 

ČLAN UPRAVE

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.