OPĆI UVJETE DEPOZITNOG POSLOVANJA

Prijava

Sukladno članku 12. Statuta ABC – kreditne unije Sisak, Član uprave, uz suglasnost Nadzornog odbora, a na prijedlog Komisije za likvidnost i kreditiranje dana 02.01.2020. donosi :

 

OPĆI UVJETI DEPOZITNOG POSLOVANJA

I    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima depozitnog poslovanja članova (fizičkih osoba-potrošača) utvrđuju se uvjeti i način otvaranja, vođenja i zatvaranja novčanih depozita sukladno Pravilniku o depozitnom poslovanju.

Ovim Općim uvjetima također se utvrđuju način obavljanja poslovanja za člana, ukamaćivanje depozita, naknade i troškovi u vezi sa depozitnim poslovanjem, način i rokovi informiranja člana.

Ovi Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i biti će istaknuti i dostupni u poslovnim prostorijama  i internetskim stranicama Kreditne unije.

 

II. ODREĐENJE POJMOVA

Članak 2.

Pojedini pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Kreditna unija – izdavatelj ovih Općih uvjeta, punim nazivom ABC-kreditna unija sa sjedištem u Sisku,  S. i A. Radića 46, internetska stranica: www.abc-ku.biz, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., info telefon : +385 (0)44 523-086, fax +385 (0)44 523-088. Nadležno tijelo za nadzor poslovanja je Hrvatska narodna banka koja je Kreditnoj uniji  izdala odobrenje za rad.

Akti Kreditne unije – u smislu odredbi ovih Općih uvjeta, svi dokumenti i odluke što ih donosi Kreditna unija i koji su članovima dostupni u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici, a uređuju prava, ovlasti i obveze člana, punomoćnika člana, zakonskog zastupnika, skrbnika i svih drugih osoba koje preuzimaju prava i obveze prema Kreditnoj uniji.

Usluga - skup aktivnosti koje zaposlenik Kreditne unije poduzima u vezi sa pologom sredstava člana  kod Kreditne unije uz uvjete određene Ugovorom ili Ugovorom o oročenju.

Punomoćnik - osoba koju je član ovlastio za raspolaganje sredstvima depozita.

Zakonski zastupnik - fizička osoba koja na temelju zakona ili akta nadležnog državnog tijela, donesenog na temelju zakona, ima ovlasti samostalno ili uz suglasnost nadležnog državnog tijela poduzimati u ime i za račun člana radnje s pravnim učinkom.

Skrbnik – osoba imenovana od nadležnog državnog tijela, čije su ovlasti, prava i obveze određene Rješenjem nadležnog tijela.

Zaposlenik - radnik Kreditne unije  koji pruža Uslugu.

Depozit - novčani iznos položen kod Kreditne unije, sa ili bez namjene, koji se Kreditna unija  obvezuje vratiti prema uvjetima predviđenim Ugovorom ukoliko ne postoje zakonske zapreke za izvršenje istog.

Štedni depozit po viđenju ( a vista) – novčani iznos položen kod Kreditne unije, odnosno  ugovorna novčana obveza Kreditne unije plativa na zahtjev člana (deponenta) u svakom trenutku u granicama raspoloživih sredstava.

Oročeni depozit – novčani iznos položen kod Kreditne unije, oročen na određeno vrijeme i uz određene uvjete.

Namjenski oročen depozit - novčani iznos oročen na određeno vrijeme i uz određene uvjete, služi kao instrument osiguranja.

Ugovor o depozitu – ugovor temeljem kojega se Kreditna unija obvezuje primiti, a član  položiti određeni novčani iznos kod Kreditne unije.

Ugovor o oročenom  depozitu – ugovor temeljem kojega se Kreditna unija obvezuje primiti, a član  položiti određeni novčani iznos kod Kreditne unije na određeno vrijeme i uz određene uvjete.

Kamata - cijena depozita (prinos na depozit), koja ovisi o iznosu depozita, načinu i roku njegova povrata te visini ugovorene kamatne stope. Kreditna unija na depozite plaća kamate po kamatnim stopama iskazanim na godišnjoj razini, po rokovima,  utvrđenim pojedinačnim ugovorom odnosno Odlukom o kamatnim stopama Banke.

Kamatna stopa - relativni broj koji pokazuje koliki prinos donosi svota od 100 novčanih jedinica u određenom vremenskom razdoblju (obračunsko razdoblje ili termin). Kamatna stopa za osnovno obračunsko razdoblje zove se nominalna kamatna stopa.

Efektivna kamatna stopa (u daljnjem tekstu: EKS) - dekurzivna kamatna stopa, iskazana na godišnjoj razini primjenom složenoga kamatnog računa, primjenom koje se diskontirani novčani primici izjednačuju s diskontiranim novčanim izdacima, a ima za cilj prikazati potrošaču stvarni prinos od depozita.

Dekurzivni obračun kamate - obračun kod kojega se kamata obračunava i pribraja glavnici ili se isplaćuje na kraju obračunskog razdoblja. Pri ovakvom načinu obračuna kamata se obračunava od početne vrijednosti, tj. od glavnice s početka osnovnog razdoblja kapitalizacije.

Račun za prijenos – štedni deposit po viđenju člana s kojeg se obavlja prijenos na oročeni depozit prilikom oročavanja i na koji se prenosi depozit i kamata pri isteku, raskidu ili opozivu Ugovora o oročenom  depozitu.

Odluka o kamatama na štednju– interni akt Kreditne unije kojim se utvrđuju visina i način obračuna kamata koje Banka primjenjuje u svojem poslovanju.

Odluka o naknadama – interni akt Kreditne unije kojim se utvrđuju osnove za naplatu te visina naknada koje Kreditna unija primjenjuje i naplaćuje za obavljanje svojih usluga.

Oročena  štednja - model oročenog depozita sa jednokratnom uplatom prilikom zaključenja Ugovora o oročenju uz promjenljive  kamatne stope, te uz mogućnost isplata obračunatih kamata tijekom trajanja Ugovora o oročenju.

Obiteljska štednja - model oročenog depozita uz promjenjive kamatne stope s mogućnošću višekratnih uplata tijekom trajanja Ugovora o oročenju, te uz mogućnost isplata obračunatih kamata tijekom trajanja Ugovora o oročenju.

 

III  ZAŠTITA POVJERLJIVOSTI INFORMACIJA I SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 3.

Podaci o depozitima, kao i sve ostale činjenice i okolnosti koje je Kreditna unija  saznala na temelju pružanja usluga članovima, smatraju se povjerljivim podacima sukladno članku 48. Zakona o kreditnim unijama. Kreditna unija ih smije priopćiti  članu, nadležnim institucijama i drugim tijelima u slučajevima koji su propisanim člankom 49. Zakona o kreditnim unijama.

 

Članak 4.

Kreditna unija prikuplja i provodi obradu osobnih podataka člana kojima raspolaže na temelju obavljanja djelatnosti u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma , sprječavanja istraživanja i otkrivanja prijevara ili u svrhu formiranja vlastitih evidencija.

Prikupljanje i obrada podataka obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Kreditna unija ima pravo odbiti zaključenje ugovora o novčanom depozitu ili raskinuti Ugovor u slučaju odbijanja davanja suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka potrebnih za uspostavu poslovnog odnosa na način kako je te propisano Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

 

IV     DEPOZITI

OTVARANJE DEPOZITA

Članak 5.

Kreditna unija članu će otvoriti  depozit ukoliko isti sa Kreditnom unijom zaključi Ugovor u pisanom obliku, koji se potpisuje u nazočnosti zaposlenika, a kojim se Kreditna unija obvezuje primiti a član položiti određeni novčani iznos na račun Kreditne unije. Primjerak potpisanog ugovora Kreditna unija uručuje članu.  

 

Članak 6.

Novčani depoziti mogu biti ugovoreni po viđenju (a vista) ili kao oročeni.

 

Članak 7.

Sredstva koja članovi polažu na depozitne račune  u domaćoj su  valuti.

Zbog očuvanja realnih vrijednosti depoziti se mogu ugovoriti uz valutnu klauzulu u EUR-u prema srednjem tečaju HNB-a. 

 

VRSTE DEPOZITNIH RAČUNA

Članak 8.

Depoziti glase na ime. Kreditna unija  otvara depozitni račun članu uvidom u važeću osobnu ispravu     ( osobna iskaznica ) temeljem koje se utvrđuje identitet, odnosno uvidom u odgovarajuće javne isprave  (Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar).  

 

Članak 9.

Depoziti mogu biti:

 • po viđenju
 • oročeni

Oročeni depoziti mogu biti:

 • nenamjenski oročeni
 • namjenski oročeni

 

 

ŠTEDNI DEPOZIT PO VIĐENJU

Članak  10.

Štedni depozit  po viđenju je ugovorna novčana obveza Kreditne unije plativa na zahtjev člana (deponenta). Sukladno ugovoru vlasnik štednog depozita po viđenju ima pravo raspolagati sredstvima na svojem ulogu u svakom trenutku u granicama raspoloživih sredstava.

        Članak  11.

Štedni depozit po viđenju vodi se u kunama.

Za otvaranje i vođenje  štednog depozita po viđenju Kreditna unija naplaćuje naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama.                    

Za otvaranje štednog depozita po viđenju Kreditna unija  uvjetuje minimalni iznos naknade od 30,00 kuna.

 

Članak 12.

Štedni depozit po viđenju - račun za prijenos,  vodi se u kunama,   te putem kojeg se provode :

 • gotovinske i ostale uplate u svrhu štednje, uplate u svrhu kupovine strane efektive, uplate u svrhu otplate kredita i druge uplate  sukladno nalogu člana,
 • gotovinske i druge isplate oročene štednje i kredita na račune u bankama po nalogu člana, interni prijenosi na račune kojima član raspolaže unutar Kreditne unije,

 

Ugovorena naknada za vođenje računa i ostale usluge određena je Odlukom o naknadama prema modelima koji uključuju sljedeće usluge:

 

Model A uključuje:

 • vođenje štednog depozita po viđenju,
 • neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,
 • neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,
 • besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna na poseban zahtjev člana,
 • besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

Model B, uključuje:

 • vođenje štednog depozita po viđenju,
 • neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,
 • neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,
 • besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna na poseban zahtjev člana,
 • besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,
 • pravo na osobnog bankara (izrada osobnog financijskog plana člana ili člana obitelji, te savjetovanje o proizvodima  Kreditne unije koji bi im najviše odgovarali),
 • pravo na financijsko opismenjavanje

Model C uključuje:

 • vođenje štednog depozita po viđenju,
 • neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,
 • neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,
 • besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna, na poseban zahtjev člana,
 • besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,
 • pravo na osobnog bankara
 • pravo na financijsko opismenjavanje
 • pravo na usluge reobračuna kredita koje članovi imaju u bankama u sudskim postupcima,

Model D uključuje:

 • vođenje štednog depozita po viđenju,
 • neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,
 • neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,
 • besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna, na poseban zahtjev člana,
 • besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,
 • pravo na osobnog bankara,
 • pravo na financijsko opismenjavanje,
 • pravo na usluge reobračuna kredita koje članovi imaju u bankama u sudskim postupcima,
 • pravo na besplatnu uslugu izdavanja brisovnog očitovanja,
 • pravo na poslovno savjetovanje na manjim projektima obrtnika i OPG-ova,
 • izrada poslovnih planova,
 • savjetovanje člana o odabiru financijskih proizvoda i financijskih institucija (HAMAG, Županija…) za ostvarivanje postavljenih ciljeva,
 • savjetodavne usluge propisane člankom 3. stavak 19. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, gdje se pod savjetodavnim uslugama podrazumijeva davanje osobnih preporuka potrošaču (članu) vezanih za jednu ili više aktivnosti koje se odnose na ugovor o stambenom potrošačkom kreditu i čini uslugu odvojenu od usluge odobravanja stambenog potrošačkog kredita.     

 

OROČENI DEPOZIT

Članak 13.

Oročeni depozit je novčana obveza Kreditne unije, plativa po isteku ugovorenog roka oročenja.

Oročeni depoziti mogu se ugovarati na slijedeće rokove:

 • do 12 mjeseci kao kratkoročno oročeni depoziti
 • preko 12 mjeseci kao dugoročno oročeni depozit

                                                

Članak 14.

Rokovi oročenja ugovaraju se u mjesecima. Rok oročenja počinje teći s datumom uplate sredstava, a ističe zadnjeg dana ugovorenog roka.

Ukoliko se na partiju oročenog depozita izvrše naknadne uplate, rok oročenja se računa od datuma zadnje uplate.

Kod OBITELJSKE štednje rok oročenja počinje teći od dana prve uplate.

 

RASPOLAGANJE  SREDSTVIMA OROČENOG DEPOZITA                                                                   

Članak 15.

Oročenim depozitom član (deponent)  raspolaže po isteku ugovorenog roka.

Iznos oročenog depozita automatski se obnavlja na isti rok i uz uvjete Utvrđene Odlukom o kamatama na štednju, osim ako član (deponent), prije isteka roka  oročenja otkaže daljnje oročavanje.

U slučaju isplate depozita, isti se po dospijeću isplaćuje članu (deponentu), zajedno s obračunatim kamatama.

Oročeni depozit  može se prijevremeno razročiti na zahtjev  deponenta u slučajevima teže bolesti deponenta, smrti ili teže bolesti članova uže obitelji, te u drugim opravdanim slučajevima temeljem odobrenja člana uprave. U slučaju prijevremenog razročenja oročenog depozita priznaje se ugovorena kamatna stopa.

Iz oročenog depozita moguće su isplate obračunate dospjele kamate.

Iz oročenog depozita moguće su povremene djelomične isplate  na zahtjev člana, uz odobrenje člana uprave. 

 

Članak 16.

Oročenim depozitima u okviru raspoloživih sredstava raspolaže vlasnik, opunomoćenik, zakonski zastupnik / zastupnici, skrbnik .

 

Članak 17.

Član (vlasnik  depozita) može opunomoćiti poslovno sposobnu fizičku osobu za raspolaganje sredstvima  depozita neograničeno vremenski i u pogledu iznosa ili na određeno vrijeme i do određenog iznosa.

Punomoć prestaje važiti povlačenjem punomoći ili smrću vlasnika depozita.

 

Članak 18.

Prije isplate, zaposlenik koji obavlja poslove isplate dužan je provjeriti identitet isplatitelja temeljem osobne iskaznice, a iznimno i druge službeno izdane isprave sa slikom iz koje se nedvojbeno može utvrditi identitet osobe.

 

NAMJENSKI OROČENI DEPOZITI

Članak 19.

Oročeni namjenski depoziti ugovaraju se za posebne namjene. Namjena depozita i uvjeti utvrđuju se pojedinačnim odlukama.

 

Ugovorom o namjenskom depozitu član (deponent) se obvezuje  jednokratno uplatiti određeni iznos i oročiti ga na ugovoreno razdoblje, a Kreditna unija se obvezuje da će po ispunjenju ugovorenih uvjeta  omogućiti članu ostvarivanje ugovorene usluge.

 

KAMATA NA DEPOZITE

 

Članak 20.

Visina kamate, način obračuna i isplata kamate uređuje se Odlukom o kamatama na štednju.

 

OBUSTAVA RASPOLAGANJA SREDSTVIMA ŠTEDNOG ULOGA

 

Članak 21.

Kreditna unija će privremeno onemogućiti raspolaganje sredstvima na računima depozita u slučaju smrti člana, na osnovu sudskog rješenja, odluka drugih nadležnih tijela i isprava temeljem kojih je Kreditna Unija sukladno zakonu dužna izvršiti onemogućavanje raspolaganja sredstvima.

U svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma a sukladno pozitivnim propisima i poslovnoj praksi ovlaštena je privremeno uskratiti članu raspolaganje sredstvima na računu, odbiti provođenje naloga člana, kao i poduzeti sve druge mjere i radnje propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te drugim pozitivnim propisima i aktima Kreditne unije.

 

ZATVARANJE DEPOZITNOG RAČUNA

 

Članak 22.

Zatvaranje računa u Kreditnoj uniji provodi se na Zahtjev  člana pod uvjetom da su na računu podmirene sve dospjele obveze.

Opunomoćenik člana ne može zatvoriti račun bez specijalne punomoći kojom ga član opunomoćuje na zatvaranje računa.

Kreditna unija može zatvoriti račun i vlastitom inicijativom ukoliko utvrdi da se radi o tzv. „neaktivnim računima“ na kojima nije bilo prometa osim pripisa obračunate  kamate i naknade u vremenskom razdoblju duljem od 60 dana, čime se obustavlja obračun kamate i naknade na navedenim računima

 

OSIGURANJE DEPOZITA

Članak 23.

Depoziti članova nisu osigurani kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

  

Članak 24.

Opći uvjeti depozitnog poslovanja stupaju na snagu 02.01.2020. godine.

 

Sisak, 02.01.2020.

 

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.