ODLUKA O NAKNADAMA

Prijava

Sisak, 02.01.2023.

Sukladno članku 12. Statuta ABC – kreditne unije Sisak, Član uprave, uz suglasnost Nadzornog odbora, a na prijedlog Komisije za likvidnost i kreditiranje dana 02.01.2023. godine  donosi :

 

ODLUKU O NAKNADAMA

 

Članak 1.

ABC-kreditna unija ( u daljnjem tekstu: Kreditna unija) za usluge koje obavlja, naplaćuje članovima,      ( u daljnjem tekstu: Korisnici usluga) naknade sukladno ovoj Odluci, ako sporazumom ili ugovorom između Kreditne unije i  Korisnika usluga nije drugačije određeno.

 

Članak 2.

Kod utvrđivanja visine naknada Kreditna unija uzima u obzir vrstu proizvoda, okolnosti poslovanja i  troškove kojima je za izvršene usluge izložena. Visinu utvrđene naknade Kreditna unija uspoređuje s visinom naknada istovrsnih proizvoda i usluga na domaćem financijskom tržištu.

 

 Članak 3.

 

Promjena visine naknada predstavlja novo određivanje visine postojećih naknada i ne primjenjuje se na naknade koje su važeće u trenutke donošenja odluka o promjeni naknada.

Kreditna unija u svakom trenutku ovlaštena je povećati visinu naknada sukladno procjeni okolnosti poslovanja i  troškova kojima je za izvršene usluge izložena.

Kreditna unija u svakom trenutku ovlaštena je smanjiti visinu naknada kada odluči poticati korištenje određenih proizvoda i usluga, iako to procjene navedenih pokazatelja ne pokazuju.   

 

Članak 4.

 

Ova Odluka o naknadama donosi se sukladno članku 46. Zakona o uvođenju EURA kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon),  kojim je propisana obveza dvojnog iskazivanja  novčanih vrijednosti naknada.

Novčani iznosi naknada u ovoj Odluci iskazani su u HRK  i  EUR uz primjenu Općih pravila za preračunavanje  i zaokruživanje iz članka 14. Zakona.

Preračunavanje iz HRK u EUR provodi se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, odnosno, preračunavanje se izvršava primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale. 

 

Sastavni dio ove Odluke je važeći Pravilnik o obračunu naknada.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 02.01.2023. godine, a primjenjuje se od 02.01.2023. godine.

 

Sisak, 02.01.2023.

 

Član uprave: