ODLUKA O NAKNADAMA

Prijava

Sisak, 15.07.2022.

 

Sukladno članku 12. Statuta ABC – kreditne unije Sisak, Član uprave, uz suglasnost Nadzornog odbora, a na prijedlog Komisije za likvidnost i kreditiranje dana 15.07.2022. godine  donosi :

ODLUKU O NAKNADAMA

Članak 1.

ABC-kreditna unija ( u daljnjem tekstu: Kreditna unija) za usluge koje obavlja, naplaćuje članovima,      ( u daljnjem tekstu: Korisnici usluga) naknade sukladno ovoj Odluci, ako sporazumom ili ugovorom između Kreditne unije i  Korisnika usluga nije drugačije određeno.

Članak 2.

Kod utvrđivanja visine naknada Kreditna unija uzima u obzir vrstu proizvoda, okolnosti poslovanja i  troškove kojima je za izvršene usluge izložena. Visinu utvrđene naknade Kreditna unija uspoređuje s visinom naknada istovrsnih proizvoda i usluga na domaćem financijskom tržištu.

 Članak 3.

Promjena visine naknada predstavlja novo određivanje visine postojećih naknada i ne primjenjuje se na naknade koje su važeće u trenutke donošenja odluka o promjeni naknada.

Kreditna unija u svakom trenutku ovlaštena je povećati visinu naknada sukladno procjeni okolnosti poslovanja i  troškova kojima je za izvršene usluge izložena.

Kreditna unija u svakom trenutku ovlaštena je smanjiti visinu naknada kada odluči poticati korištenje određenih proizvoda i usluga, iako to procjene navedenih pokazatelja ne pokazuju.   

Članak 4.

Ova Odluka o naknadama donosi se sukladno članku 46. Zakona o uvođenju EURA kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon),  kojim je propisana obveza dvojnog iskazivanja  novčanih vrijednosti naknada.

Novčani iznosi naknada u ovoj Odluci iskazani su u HRK  i  EUR uz primjenu Općih pravila za preračunavanje  i zaokruživanje iz članka 14. Zakona.

Preračunavanje iz HRK u EUR provodi se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, odnosno, preračunavanje se izvršava primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale.  

 

 

VRSTA USLUGE

VISINA NAKNADE

TEČAJ KONVERZIJE

VISINA NAKNADE

 

1.

 ČLANSTVO

HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

EUR

 

1.1.

otvaranje članskog udjela

stvarni troškovi

 

stvarni troškovi

 

1.2.

uplate članskog udjela

bez naknade

 

bez naknade

 

1.3.

isplate članskog udjela

bez naknade

 

bez naknade

 

1.4.

zatvaranje članskog udjela

bez naknade

 

bez naknade

 

 

 

 

 

 

 

2.

ŠTEDNI DEPOZIT PO VIĐENJU

 

 

 

 

2.1.

otvaranje računa

50,00 kuna

7,53450

6,64 EUR

 

2.2.

naknada za vođenje štednog depozita i ostale usluge:

 

 

 

 

2.2.1.

po modelu A 1

20,00 kuna mjesečno

7,53450

2,65 EUR

 

2.2.2.

po modelu B 1

40,00 kuna mjesečno

7,53450

5,31 EUR

 

2.2.3.

po modelu  C 1

50,00 kuna mjesečno

7,53450

6,64 EUR

 

2.2.4.

po modelu D 1

70,00 kuna mjesečno

7,53450

9,29 EUR

 

2.2.5.

naknada za zatvaranje štednog računa

bez naknade

 

bez naknade

 

 

 

 

 

 

 

3.

OROČENI DEPOZITI

 

 

 

 

3.1.

otvaranje računa

bez naknade

 

bez naknade

 

3.2.

naknada za vođenje računa

bez naknade

 

bez naknade

 

3.3.

naknada za zatvaranje računa

bez naknade

 

bez naknade

 

 

 

 

 

 

 

4.

KREDITI

 

 

 

 

4.1.

naknada za obradu kreditnih zahtjeva

0-3,5%

 

0-3,5%

 

4.2.

promjena roka otplate kredita ( produljenje ili skraćenje )

1,00 % od iznosa nedospjele glavnice;    min. 300,00 kuna, max. 2.000,00 kuna

7,53450

1,00 % od iznosa nedospjele glavnice; min. 39,82 EUR, max. 265,45 EUR

 
 

4.3.

promjena dužnika, sudužnika, jamaca

1,0 % od iznosa nedospjele glavnice; min 300,00 kuna, max. 2.000,00 kuna

7,53450

1,0 % od iznosa nedospjele glavnice; min. 39,82 EUR, max. 265,45 EUR

 
 

4.4.

promjena nekretnine/pokretnine založene u korist KU

1,0 % od iznosa nedospjele glavnice; min. 1.000,00 kuna

7,53450

1,0 % od iznosa nedospjele glavnice; min. 132,72 EUR

 
 

4.5.

promjene ugovorenih uvjeta kredita (otpuštanje instrumenata osiguranja, promjena založnog dužnika)

1,0 % od iznosa nedospjele glavnice; min. 300,00 kuna, max. 2.000,00 kuna

7,53450

1,0 % od iznosa nedospjele glavnice, min. 39,82 EUR, max. 265,45 EUR

 
 

4.6.

zamjena instrumenata osiguranja

1,0 % od iznosa nedospjele glavnice; min. 300,00 kuna, max. 2.000,00 kuna

7,53450

1,0 % od iznosa nedospjele glavnice; min. 39,82 EUR, max. 265,45 EUR

 
 

4.7.

izdavanje potvrda i izjava

50,00 kuna

7,53450

6,64 EUR

 

4.8.

izdavanje pisma namjere, požurnica

100,00 kuna

7,53450

13,27 EUR

 

4.9.

izdavanje brisovnog očitovanja

stvarni trošak + 100,00 kuna

7,53450

stvarni trošak + 13,27 EUR

 

4.10.

povrat iznosa preplate po kreditima

bez naknade

 

bez naknade

 

4.11.

upis tereta na pokretnini u službi upisa FINA-e

stvarni troškovi + 50,00 kn

7,53450

stvarni troškovi + 6,64 EUR

 

4.12.

brisanje tereta na pokretnini u službi upisa FINA-e

stvarni troškovi + 50,00 kn

7,53450

stvarni troškovi + 6,64 EUR

 

4.13.

obrasci za kredit

ne naplaćuju se

 

ne naplaćuju se

 

4.14.

ostale promjene koje nisu obuhvaćene a podrazumijevaju izradu aneksa ugovora o kreditu

300,00 kuna

7,53450

39,82 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAKNADA ZA UPLATE/ISPLATE

 

 

 

 

5.1.

naknada za bezgotovinske uplate

bez naknade

 

bez naknade

 

5.2.

naknada za gotovinske uplate

bez naknade

 

bez naknade

 

5.3.

naknada za bezgotovinske isplate štednje

bez naknade

 

bez naknade

 

5.4.

naknada za gotovinske isplate štednje

bez naknade

 

bez naknade

 

5.5.

naknada za ostale gotovinske isplate do iznosa od 10.000,00 kuna

bez naknade

 

bez naknade

 

5.6.

naknada za ostale gotovinske isplate iznad iznosa od 10.000,00 kuna

stvarni troškovi (0,55%), min. 100,00 kuna

7,53450

stvarni troškovi (0,55%), min. 13,27 EUR

 

 

 

 

 

 

 

6.

OSTALE USLUGE

 

 

 

 

6.1.

usklađivanja, vođenje i ostala administracija kredita

bez naknade

 

bez naknade

 

6.2.

izvod o stanju kredita

bez naknade

 

bez naknade

 

6.3.

opomene

bez naknade

 

bez naknade

 

6.4.

naknadni obračuni duga po kreditu na zahjev sudionika u kreditu

bez naknade

 

bez naknade

 

6.5.

tužbe i druge mjere prema neurednim dužnicima

stvarni troškovi

 

stvarni troškovi

 

6.6.

otkaz ugovora o kreditu

bez naknade

 

bez naknade

 

6.7.

odustanak od ugovorenog kredita

bez naknade

 

bez naknade

 

 

 

 

 

 

 

7.

MJENJAČKI POSLOVI

 

 

 

 

7.1.

mjenjački poslovi

bez naknade

 

bez naknade

 

 

Sastavni dio ove Odluke je važeći Pravilnik o obračunu naknada.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 15.07.2022. godine, a primjenjuje se od 18.07.2022. godine.