ETIČKI KODEKS KREDITNIH UNIJA

Prijava

Temeljem odredbi članka 20. statuta Hrvatske udruge kreditnih unija Skupština Udruge na sjednici održanoj  24.11.2011. godine  donosi

ETIČKI  KODEKS  KREDITNIH  UNIJA

 I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet etičkog kodeksa

Etičkim kodeksom kreditnih unija (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se pravila ponašanja  i etička načela na temelju kojih postupaju kreditne unije prilikom obavljanja svoje djelatnosti.

Članak 2.

Sadržaj  i svrha etičkog kodeksa

Etički kodeks sadrži etička načela koja su kreditne unije dužne usvojiti kao vlastita načela i kriterij ponašanja.

Kreditne unije primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, u odnosu prema svojim članovima, prema državnim tijelima i prema ostaloj javnosti.

Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih i moralnih načela u ponašanju kreditnih unija s ciljem ostvarivanja povjerenja i povećavanja ugleda kreditnih unija.

Etički kodeks sadržava osnovne elemente koje svaka unija mora imati u svojim vlastitim internim aktima.

Prihvaćanjem etičkog kodeksa kreditne unije postavljaju standarde dobrog ponašanja i prakse kao minimum u svom poslovanju.

II ETIČKA NAČELA

Temeljna etička načela

Članak 3.

Etička načela odnosa kreditnih unija prema svojim članovima

Kreditne unije u odnosu prema članovima dužne su :

-          poštivati zakonske i druge propise koji reguliraju rad unija,

-          u svom ponašanju primjenjivati profesionalna i etička načela i standarde ,

-          neprekidno usavršavati svoje znanje i podizati kvalitetu usluga,

-          čuvati poslovne tajne,

-          osigurati sigurnost informacijskog sustava,

-          osigurati transparentnost svih troškova u poslovanju sa članovima,

-          ispraviti moguće greške uz brze i korektne odgovore na pritužbe.

Informacije koje unija daje i razmjenjuje sa svojim članovima moraju biti točne i potpune i pravovremene.

Opći uvjeti poslovanja, odnosno sve bitne informacije o uslugama koje unija pruža članovima            (kamatne stope, troškovi usluga i dr. ) moraju biti dostupni u svim poslovnicama unije.   

Kreditne unije obvezuju se dostavljati osnovne podatke i promjene istih HUKU-u, kako bi jednoobrazno bili predstavljeni javnosti.

Oglašavanje, komunikacija i druge marketinške aktivnosti usmjerene su isključivo prema članovima unije.

Svi podaci  i vrijednosni sudovi o članovima kreditne unije i poslovnim partnerima smatraju se povjerljivim podacima (poslovna tajna).

Svi osobni podaci, te podaci o računima članova mogu se otkriti samo u slučajevima određenim zakonom, ili na izravan zahtjev ili pristanak člana.

Zbog zaštite članova kreditne unije u svim transakcijama  potrebna je nedvosmislena identifikacija člana.

Član kreditne unije zbog informiranosti i provjere ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i svojim podacima na računima.

Zbog zaštite interesa kreditne unije i članova, informatički sustav kreditne unije mora biti posebno zaštićen od neovlaštenog pristupa u banke podataka.

Kreditna unija internim aktima propisuje postupak podnošenja i način rješavanja pritužbi članova. Ukoliko član kreditne unije uoči grešku u poslovanju i o tome izvjesti u pisanom obliku, kreditna unija će odmah, provjeriti navode i bez odgađanja ispraviti eventualnu grešku.    

U slučajevima financijskih teškoća, vodeći računa o zajedničkim i pojedinačnim interesima svojih članova, te s obzirom  na činjenicu da je kreditna unija po definiciji financijska institucija članova koji imaju zajednički interes i zajedno djeluju sa ciljem unapređenja i zaštite međusobnog interesa na načelu financijske uzajamnosti, kreditna unija će učiniti sve potrebno, ukoliko je moguće, da se član financijski konsolidira.

 Članak 4.

 Etička načela u odnosima zaposlenika

Kreditne unije su financijske institucije, u kojima uspješna poslovna suradnja počiva na otvorenosti, poštenju i povjerenju .

Znanje i kompetentnost osnovni su preduvjet uspješne poslovne suradnje, pa će svaka unija u okviru svojih mogućnosti stručno osposobljavati svoje zaposlenike.

Svi zaposlenici moraju biti upoznati i sa Etičkim kodeksom.

Kreditna unija među svojim zaposlenicima  graditi će odnose na međusobnom razumijevanju, poštovanju i suradnji.

 Članak 5.

 Etička načela u odnosima između kreditnih unija

Kreditne unije u međusobnim odnosima ponašati će se pošteno, korektno i kolegijalno.

Radeći na podizanju vlastitog poslovnog ugleda svaka kreditna unija djeluje pozitivno i u zajedničkom interesu .

Ako kreditna unija, članica HUKU-a dođe u financijske poteškoće, negativan „domino“efekt mogu osjetiti sve unije.

Kreditna unija u teškoćama, koja je članica HUKU-a, dužna je o navedenom izvijestiti HUKU. Predsjednik udruženja hitno će sazvati sastanak na kojem će se pokušati  naći rješenje za istu.      

Članak 6.

Prijelazne i završne odredbe

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja, a sve članice HUKU-a  dužne su uskladiti svoje poslovanje u roku od šest mjeseci od donošenja.

 

Zagreb, 24.11.2011. godine

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.