Naslovna

Prijava

images/pocetna/slide1.jpg

ABC kreditna unija jedna je od vodećih kreditnih unija na hrvatskom tržištu. Sjedište unije je u Sisku.

ABC - kreditna unija je financijska institucija koja se istaknula kvalitetom i izvrsnošću u razvoju obrtništva na području svog djelovanja.
Naša najveća vrijednost su znanje i kompetencije naših zaposlenika i plitka hijerarhijska struktura koja omogućava brzinu i efikasnost te kvalitetno pružanje svih vrsta usluga.
Slijedeći svoje ciljeve i vlastite vrijednosti želimo postati vodeća mikrofinancijska regionalna institucija na području Sisačko-moslavačke županije koja će raditi u interesu svojih članova.

Sukladno članku 12. Statuta ABC – kreditne unije Sisak, Član uprave, uz suglasnost Nadzornog odbora, a na prijedlog Komisije za likvidnost i kreditiranje dana 02.01.2020. donosi :

 

OPĆI UVJETI DEPOZITNOG POSLOVANJA

I    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima depozitnog poslovanja članova (fizičkih osoba-potrošača) utvrđuju se uvjeti i način otvaranja, vođenja i zatvaranja novčanih depozita sukladno Pravilniku o depozitnom poslovanju.

Ovim Općim uvjetima također se utvrđuju način obavljanja poslovanja za člana, ukamaćivanje depozita, naknade i troškovi u vezi sa depozitnim poslovanjem, način i rokovi informiranja člana.

Ovi Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i biti će istaknuti i dostupni u poslovnim prostorijama  i internetskim stranicama Kreditne unije.

 

II. ODREĐENJE POJMOVA

Članak 2.

Pojedini pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Kreditna unija – izdavatelj ovih Općih uvjeta, punim nazivom ABC-kreditna unija sa sjedištem u Sisku,  S. i A. Radića 46, internetska stranica: www.abc-ku.biz, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., info telefon : +385 (0)44 523-086, fax +385 (0)44 523-088. Nadležno tijelo za nadzor poslovanja je Hrvatska narodna banka koja je Kreditnoj uniji  izdala odobrenje za rad.

Akti Kreditne unije – u smislu odredbi ovih Općih uvjeta, svi dokumenti i odluke što ih donosi Kreditna unija i koji su članovima dostupni u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici, a uređuju prava, ovlasti i obveze člana, punomoćnika člana, zakonskog zastupnika, skrbnika i svih drugih osoba koje preuzimaju prava i obveze prema Kreditnoj uniji.

Usluga - skup aktivnosti koje zaposlenik Kreditne unije poduzima u vezi sa pologom sredstava člana  kod Kreditne unije uz uvjete određene Ugovorom ili Ugovorom o oročenju.

Punomoćnik - osoba koju je član ovlastio za raspolaganje sredstvima depozita.

Zakonski zastupnik - fizička osoba koja na temelju zakona ili akta nadležnog državnog tijela, donesenog na temelju zakona, ima ovlasti samostalno ili uz suglasnost nadležnog državnog tijela poduzimati u ime i za račun člana radnje s pravnim učinkom.

Skrbnik – osoba imenovana od nadležnog državnog tijela, čije su ovlasti, prava i obveze određene Rješenjem nadležnog tijela.

Zaposlenik - radnik Kreditne unije  koji pruža Uslugu.

Depozit - novčani iznos položen kod Kreditne unije, sa ili bez namjene, koji se Kreditna unija  obvezuje vratiti prema uvjetima predviđenim Ugovorom ukoliko ne postoje zakonske zapreke za izvršenje istog.

Štedni depozit po viđenju ( a vista) – novčani iznos položen kod Kreditne unije, odnosno  ugovorna novčana obveza Kreditne unije plativa na zahtjev člana (deponenta) u svakom trenutku u granicama raspoloživih sredstava.

Oročeni depozit – novčani iznos položen kod Kreditne unije, oročen na određeno vrijeme i uz određene uvjete.

Namjenski oročen depozit - novčani iznos oročen na određeno vrijeme i uz određene uvjete, služi kao instrument osiguranja.

Ugovor o depozitu – ugovor temeljem kojega se Kreditna unija obvezuje primiti, a član  položiti određeni novčani iznos kod Kreditne unije.

Ugovor o oročenom  depozitu – ugovor temeljem kojega se Kreditna unija obvezuje primiti, a član  položiti određeni novčani iznos kod Kreditne unije na određeno vrijeme i uz određene uvjete.

Kamata - cijena depozita (prinos na depozit), koja ovisi o iznosu depozita, načinu i roku njegova povrata te visini ugovorene kamatne stope. Kreditna unija na depozite plaća kamate po kamatnim stopama iskazanim na godišnjoj razini, po rokovima,  utvrđenim pojedinačnim ugovorom odnosno Odlukom o kamatnim stopama Banke.

Kamatna stopa - relativni broj koji pokazuje koliki prinos donosi svota od 100 novčanih jedinica u određenom vremenskom razdoblju (obračunsko razdoblje ili termin). Kamatna stopa za osnovno obračunsko razdoblje zove se nominalna kamatna stopa.

Efektivna kamatna stopa (u daljnjem tekstu: EKS) - dekurzivna kamatna stopa, iskazana na godišnjoj razini primjenom složenoga kamatnog računa, primjenom koje se diskontirani novčani primici izjednačuju s diskontiranim novčanim izdacima, a ima za cilj prikazati potrošaču stvarni prinos od depozita.

Dekurzivni obračun kamate - obračun kod kojega se kamata obračunava i pribraja glavnici ili se isplaćuje na kraju obračunskog razdoblja. Pri ovakvom načinu obračuna kamata se obračunava od početne vrijednosti, tj. od glavnice s početka osnovnog razdoblja kapitalizacije.

Račun za prijenos – štedni deposit po viđenju člana s kojeg se obavlja prijenos na oročeni depozit prilikom oročavanja i na koji se prenosi depozit i kamata pri isteku, raskidu ili opozivu Ugovora o oročenom  depozitu.

Odluka o kamatama na štednju– interni akt Kreditne unije kojim se utvrđuju visina i način obračuna kamata koje Banka primjenjuje u svojem poslovanju.

Odluka o naknadama – interni akt Kreditne unije kojim se utvrđuju osnove za naplatu te visina naknada koje Kreditna unija primjenjuje i naplaćuje za obavljanje svojih usluga.

Oročena  štednja - model oročenog depozita sa jednokratnom uplatom prilikom zaključenja Ugovora o oročenju uz promjenljive  kamatne stope, te uz mogućnost isplata obračunatih kamata tijekom trajanja Ugovora o oročenju.

Obiteljska štednja - model oročenog depozita uz promjenjive kamatne stope s mogućnošću višekratnih uplata tijekom trajanja Ugovora o oročenju, te uz mogućnost isplata obračunatih kamata tijekom trajanja Ugovora o oročenju.

 

III  ZAŠTITA POVJERLJIVOSTI INFORMACIJA I SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 3.

Podaci o depozitima, kao i sve ostale činjenice i okolnosti koje je Kreditna unija  saznala na temelju pružanja usluga članovima, smatraju se povjerljivim podacima sukladno članku 48. Zakona o kreditnim unijama. Kreditna unija ih smije priopćiti  članu, nadležnim institucijama i drugim tijelima u slučajevima koji su propisanim člankom 49. Zakona o kreditnim unijama.

 

Članak 4.

Kreditna unija prikuplja i provodi obradu osobnih podataka člana kojima raspolaže na temelju obavljanja djelatnosti u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma , sprječavanja istraživanja i otkrivanja prijevara ili u svrhu formiranja vlastitih evidencija.

Prikupljanje i obrada podataka obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Kreditna unija ima pravo odbiti zaključenje ugovora o novčanom depozitu ili raskinuti Ugovor u slučaju odbijanja davanja suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka potrebnih za uspostavu poslovnog odnosa na način kako je te propisano Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

 

IV     DEPOZITI

OTVARANJE DEPOZITA

Članak 5.

Kreditna unija članu će otvoriti  depozit ukoliko isti sa Kreditnom unijom zaključi Ugovor u pisanom obliku, koji se potpisuje u nazočnosti zaposlenika, a kojim se Kreditna unija obvezuje primiti a član položiti određeni novčani iznos na račun Kreditne unije. Primjerak potpisanog ugovora Kreditna unija uručuje članu.  

 

Članak 6.

Novčani depoziti mogu biti ugovoreni po viđenju (a vista) ili kao oročeni.

 

Članak 7.

Sredstva koja članovi polažu na depozitne račune  u domaćoj su  valuti.

Zbog očuvanja realnih vrijednosti depoziti se mogu ugovoriti uz valutnu klauzulu u EUR-u prema srednjem tečaju HNB-a. 

 

VRSTE DEPOZITNIH RAČUNA

Članak 8.

Depoziti glase na ime. Kreditna unija  otvara depozitni račun članu uvidom u važeću osobnu ispravu     ( osobna iskaznica ) temeljem koje se utvrđuje identitet, odnosno uvidom u odgovarajuće javne isprave  (Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar).  

 

Članak 9.

Depoziti mogu biti:

 • po viđenju
 • oročeni

Oročeni depoziti mogu biti:

 • nenamjenski oročeni
 • namjenski oročeni

 

 

ŠTEDNI DEPOZIT PO VIĐENJU

Članak  10.

Štedni depozit  po viđenju je ugovorna novčana obveza Kreditne unije plativa na zahtjev člana (deponenta). Sukladno ugovoru vlasnik štednog depozita po viđenju ima pravo raspolagati sredstvima na svojem ulogu u svakom trenutku u granicama raspoloživih sredstava.

        Članak  11.

Štedni depozit po viđenju vodi se u kunama.

Za otvaranje i vođenje  štednog depozita po viđenju Kreditna unija naplaćuje naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama.                    

Za otvaranje štednog depozita po viđenju Kreditna unija  uvjetuje minimalni iznos naknade od 30,00 kuna.

 

Članak 12.

Štedni depozit po viđenju - račun za prijenos,  vodi se u kunama,   te putem kojeg se provode :

 • gotovinske i ostale uplate u svrhu štednje, uplate u svrhu kupovine strane efektive, uplate u svrhu otplate kredita i druge uplate  sukladno nalogu člana,
 • gotovinske i druge isplate oročene štednje i kredita na račune u bankama po nalogu člana, interni prijenosi na račune kojima član raspolaže unutar Kreditne unije,

 

Ugovorena naknada za vođenje računa i ostale usluge određena je Odlukom o naknadama prema modelima koji uključuju sljedeće usluge:

 

Model A uključuje:

 • vođenje štednog depozita po viđenju,
 • neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,
 • neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,
 • besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna na poseban zahtjev člana,
 • besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

Model B, uključuje:

 • vođenje štednog depozita po viđenju,
 • neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,
 • neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,
 • besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna na poseban zahtjev člana,
 • besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,
 • pravo na osobnog bankara (izrada osobnog financijskog plana člana ili člana obitelji, te savjetovanje o proizvodima  Kreditne unije koji bi im najviše odgovarali),
 • pravo na financijsko opismenjavanje

Model C uključuje:

 • vođenje štednog depozita po viđenju,
 • neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,
 • neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,
 • besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna, na poseban zahtjev člana,
 • besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,
 • pravo na osobnog bankara
 • pravo na financijsko opismenjavanje
 • pravo na usluge reobračuna kredita koje članovi imaju u bankama u sudskim postupcima,

Model D uključuje:

 • vođenje štednog depozita po viđenju,
 • neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,
 • neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,
 • besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna, na poseban zahtjev člana,
 • besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,
 • pravo na osobnog bankara,
 • pravo na financijsko opismenjavanje,
 • pravo na usluge reobračuna kredita koje članovi imaju u bankama u sudskim postupcima,
 • pravo na besplatnu uslugu izdavanja brisovnog očitovanja,
 • pravo na poslovno savjetovanje na manjim projektima obrtnika i OPG-ova,
 • izrada poslovnih planova,
 • savjetovanje člana o odabiru financijskih proizvoda i financijskih institucija (HAMAG, Županija…) za ostvarivanje postavljenih ciljeva,
 • savjetodavne usluge propisane člankom 3. stavak 19. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, gdje se pod savjetodavnim uslugama podrazumijeva davanje osobnih preporuka potrošaču (članu) vezanih za jednu ili više aktivnosti koje se odnose na ugovor o stambenom potrošačkom kreditu i čini uslugu odvojenu od usluge odobravanja stambenog potrošačkog kredita.     

 

OROČENI DEPOZIT

Članak 13.

Oročeni depozit je novčana obveza Kreditne unije, plativa po isteku ugovorenog roka oročenja.

Oročeni depoziti mogu se ugovarati na slijedeće rokove:

 • do 12 mjeseci kao kratkoročno oročeni depoziti
 • preko 12 mjeseci kao dugoročno oročeni depozit

                                                

Članak 14.

Rokovi oročenja ugovaraju se u mjesecima. Rok oročenja počinje teći s datumom uplate sredstava, a ističe zadnjeg dana ugovorenog roka.

Ukoliko se na partiju oročenog depozita izvrše naknadne uplate, rok oročenja se računa od datuma zadnje uplate.

Kod OBITELJSKE štednje rok oročenja počinje teći od dana prve uplate.

 

RASPOLAGANJE  SREDSTVIMA OROČENOG DEPOZITA                                                                   

Članak 15.

Oročenim depozitom član (deponent)  raspolaže po isteku ugovorenog roka.

Iznos oročenog depozita automatski se obnavlja na isti rok i uz uvjete Utvrđene Odlukom o kamatama na štednju, osim ako član (deponent), prije isteka roka  oročenja otkaže daljnje oročavanje.

U slučaju isplate depozita, isti se po dospijeću isplaćuje članu (deponentu), zajedno s obračunatim kamatama.

Oročeni depozit  može se prijevremeno razročiti na zahtjev  deponenta u slučajevima teže bolesti deponenta, smrti ili teže bolesti članova uže obitelji, te u drugim opravdanim slučajevima temeljem odobrenja člana uprave. U slučaju prijevremenog razročenja oročenog depozita priznaje se ugovorena kamatna stopa.

Iz oročenog depozita moguće su isplate obračunate dospjele kamate.

Iz oročenog depozita moguće su povremene djelomične isplate  na zahtjev člana, uz odobrenje člana uprave. 

 

Članak 16.

Oročenim depozitima u okviru raspoloživih sredstava raspolaže vlasnik, opunomoćenik, zakonski zastupnik / zastupnici, skrbnik .

 

Članak 17.

Član (vlasnik  depozita) može opunomoćiti poslovno sposobnu fizičku osobu za raspolaganje sredstvima  depozita neograničeno vremenski i u pogledu iznosa ili na određeno vrijeme i do određenog iznosa.

Punomoć prestaje važiti povlačenjem punomoći ili smrću vlasnika depozita.

 

Članak 18.

Prije isplate, zaposlenik koji obavlja poslove isplate dužan je provjeriti identitet isplatitelja temeljem osobne iskaznice, a iznimno i druge službeno izdane isprave sa slikom iz koje se nedvojbeno može utvrditi identitet osobe.

 

NAMJENSKI OROČENI DEPOZITI

Članak 19.

Oročeni namjenski depoziti ugovaraju se za posebne namjene. Namjena depozita i uvjeti utvrđuju se pojedinačnim odlukama.

 

Ugovorom o namjenskom depozitu član (deponent) se obvezuje  jednokratno uplatiti određeni iznos i oročiti ga na ugovoreno razdoblje, a Kreditna unija se obvezuje da će po ispunjenju ugovorenih uvjeta  omogućiti članu ostvarivanje ugovorene usluge.

 

KAMATA NA DEPOZITE

 

Članak 20.

Visina kamate, način obračuna i isplata kamate uređuje se Odlukom o kamatama na štednju.

 

OBUSTAVA RASPOLAGANJA SREDSTVIMA ŠTEDNOG ULOGA

 

Članak 21.

Kreditna unija će privremeno onemogućiti raspolaganje sredstvima na računima depozita u slučaju smrti člana, na osnovu sudskog rješenja, odluka drugih nadležnih tijela i isprava temeljem kojih je Kreditna Unija sukladno zakonu dužna izvršiti onemogućavanje raspolaganja sredstvima.

U svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma a sukladno pozitivnim propisima i poslovnoj praksi ovlaštena je privremeno uskratiti članu raspolaganje sredstvima na računu, odbiti provođenje naloga člana, kao i poduzeti sve druge mjere i radnje propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te drugim pozitivnim propisima i aktima Kreditne unije.

 

ZATVARANJE DEPOZITNOG RAČUNA

 

Članak 22.

Zatvaranje računa u Kreditnoj uniji provodi se na Zahtjev  člana pod uvjetom da su na računu podmirene sve dospjele obveze.

Opunomoćenik člana ne može zatvoriti račun bez specijalne punomoći kojom ga član opunomoćuje na zatvaranje računa.

Kreditna unija može zatvoriti račun i vlastitom inicijativom ukoliko utvrdi da se radi o tzv. „neaktivnim računima“ na kojima nije bilo prometa osim pripisa obračunate  kamate i naknade u vremenskom razdoblju duljem od 60 dana, čime se obustavlja obračun kamate i naknade na navedenim računima

 

OSIGURANJE DEPOZITA

Članak 23.

Depoziti članova nisu osigurani kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

  

Članak 24.

Opći uvjeti depozitnog poslovanja stupaju na snagu 02.01.2020. godine.

 

Sisak, 02.01.2020.

 

Sukladno članku 12. Statuta ABC-kreditne unije Sisak, član uprave, uz suglasnost Nadzornog odbora, dana 02.01.2020. donosi

OPĆE UVJETE KREDITNOG POSLOVANJA S ČLANOVIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima kreditnog poslovanja s članovima (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) ABC-kreditne unije (u daljnjem tekstu: Kreditna unija) uređuju se osnovna pravila kreditiranja i poslovni odnosi između članova i Kreditne unije.

Članak 2.

Pod pojmom člana Kreditne unije podrazumijevaju se u smislu Zakona o kreditnim unijama i ovog akta

fizičke osobe s prebivalištem na području Sisačko - moslavačke županije, kao i trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u Sisačko - moslavačkoj županiji.        

  Članak 3.

Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su članovima u poslovnim prostorijama Kreditne unije u kojima se obavlja poslovanje s fizičkim osobama i na internetskim stranicama Kreditne unije.

 

II. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE KREDITA

Članak 4.

Zahtjev za određeni kreditni posao, član, tražitelj kreditna, dostavlja u pisanom obliku, na unificiranom obrascu propisanom od Kreditne unije. U zahtjevu član ukratko opisuje svoj zahtjev, namjenu za koje se traži kredit, potrebno razdoblje korištenja i otplate, kao i instrumente za osiguranje vraćanja.

Važan dio kreditnog zahtjeva, a koji se odnosi na obrtnike i OPG-ove je osvrt na tržišno stanje i izglednost posla za koji se traži financiranje. U tom smislu potrebno je, za svaki pojedini posao, priložiti odgovarajući dokument ili prilog koji potvrđuje dotične navode u kreditnom zahtjevu.

Osnovna dokumentacija koju tražitelj prilaže kreditnom zahtjevu prilagođena je pojedinoj vrsti posla, a koja je specificirana u daljnjem tekstu.

Uz zahtjev i identifikacijske dokumente za ocjenu kreditne sposobnosti potrebno je dostaviti:

Potvrdu o primanjima ovjerenu od strane poslodavca,

Ovjerenu administrativnu Izjavu, ukoliko ju je poslodavac voljan provoditi,

Potvrdu o visini mirovine koju je ovjerio HZMO, za umirovljenike, sudionike u kreditu

Original ( na uvid) i kopije tri zadnje platne liste za sve sudionike u kreditu u radnom odnosu

dokument na kojem je vidljiv MBG i OIB

za sudionike u kreditu koji su vlasnici obrta ili su zaposleni u obrtu, ili su zaposleni kod društava sa manje od 10 zaposlenih, potrebna je informacija o bonitetu za obrt i firmu

ukoliko je sudionik u kreditu zaposlen u obrtu / slobodnom zanimanju može se tražiti IP- obrazac za proteklu godinu koju je ovjerio poslodavac i pregled isplata plaća za tekuću godinu

Ukoliko se ukaže potreba može se zatražiti:

Prijava poreza na dohodak sa pregledom poslovnih primitaka i izdataka te Rješenje Porezne uprave za prethodnu godinu

Izvodi o stanju žiro računa

Knjiga primitaka i izdataka za tekuću godinu

Spisak dugotrajne imovine

Obrasci zahtjeva i informacije o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji za odobrenje kredita dostupne su članovima u poslovnim prostorijama Kreditne unije u kojima se obavlja poslovanje i na internetskim stranicama Kreditne unije. Kreditna unija ima pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju za potrebe obrade kreditnog zahtjeva.

 

III. ODOBRAVANJE KREDITA

Članak 5.

Postupak odobravanja odnosno same obrade kredita obavlja se sukladno Procedurama u obavljanju kreditnih poslova, ovim općim uvjetima I ostalim aktima kreditne politike.

 Članak 6.

Uz zahtjev za kredit član – tražitelj kredita treba podnijeti i dokumentaciju kojom se utvrđuje njegova kreditna sposobnost.

Kreditna sposobnost je sposobnost osobe da preuzetu obvezu ispuni u potpunosti i u roku. Kreditna sposobnost sudionika u kreditnom poslu se procjenjuje prilikom obrade kreditnog zahtjeva.

Način utvrđivanja kreditne sposobnosti sudionika u kreditu propisan je Procedurom u obavljanju kreditnih poslova.

Članak 7.

U kreditnu sposobnost člana - tražitelja kredita mogu se sa svojim prihodima uključiti kreditno sposobne osobe u svojstvu sudužnika koji potpisuju ugovor o kreditu i solidarno odgovaraju za naplatu svih potraživanja Kreditne unije po kreditu.

Članak 8.

Ukoliko član - tražitelj kredita i ostali sudionici ispunjavaju sve uvjete kreditiranja propisane aktima Kreditne unije, Kreditna unija odlučuje o odobrenju kreditnog zahtjeva. O odobrenju kreditnog zahtjeva Kreditna unija obavještava člana.

Kreditna unija zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev bez obrazloženja.

Članak 9.

Kreditna unija može propisati obvezu statusa štediše kao uvjet za odobrenje kredita. Status štediše definira se Kreditnom ponudom u kojoj su navedeni svi uvjeti kredita.

 

IV. OBAVJEŠTAVANJE KLIJENTA PRIJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O KREDITU

Članak 10.

Kreditna unija je dužna prije zaključenja ugovora o kreditu članu - tražitelju kredita pružiti sve informacije temeljem Pravilnika o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope (RH Ministarstvo financija) i Odluke o sadržaju i obliku u kojem se članu - tražitelju kredita daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (Hrvatska narodna banka).

Članak 11.

Član – tražitelj kredita ima pravo prije zaključenja ugovora o kreditu zatražiti i dobiti nacrt ugovora o kreditu.

 

V. UGOVARANJE KREDITA

Članak 12.

Nakon odobrenja kreditnog zahtjeva, a u svrhu reguliranja međusobnih prava i obaveza sudionici u kreditu i Kreditna unija zaključuju ugovor o kreditu. Ugovorom o kreditu Kreditna unija se obvezuje članu – tražitelju kredita staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a član – tražitelj kredita se obvezuje Kreditnoj uniji plaćati ugovorene kamate i iskorišteni iznos novca vratiti na način i u vrijeme kako je ugovoreno.

Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora zaključenog s članom - tražiteljem kredita. Ako se pojedinačni ugovor s članom – tražiteljem kredita razlikuje od odredbi Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinačnog ugovora. Ugovor o kreditu potpisuju svi kreditni obveznici.

 

VI. KORIŠTENJE KREDITA

Članak 13.

Kredit se može koristiti nakon zaključenja ugovora o kreditu i dostave svih potrebnih instrumenata osiguranja. Kredit se koristi u skladu s mogućnostima Kreditne unije te ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za korištenje kredita. Način korištenja kredita i dokumentacija na temelju koje se koristi kredit ovisi o namjeni kredita.

Kredit s valutnom klauzulom isplaćuje se u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate. Kod kredita s valutnom klauzulom iskorišteni iznos kredita, izražen u valuti, predstavlja nedospjelu glavnicu kredita, odnosno zaduženje člana.

Ako je članu odobren namjenski kredit, Kreditna unija ima pravo tijekom trajanja ugovornog odnosa kontrolirati njegovo namjensko korištenje. U navedenom slučaju moguć je otkaz kredita ukoliko se utvrdi kršenje preuzetih obveza, osobito ako to utječe ili može utjecati na procjenu rizika otplate kredita.

 

VII. OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Članak 14.

Po iskorištenju, kredit se prenosi u otplatu, a Kreditna unija obavještava člana – tražitelja kredita o obvezi plaćanja po kreditu i dostavlja članu – tražitelju kredita otplatni plan.

Kredit se prenosi u otplatu posljednjeg dana u mjesecu u kojem je u potpunosti iskorišten ukoliko Ugovorom o kreditu nije utvrđeno drugačije.

Članak 15.

Mogući načini otplate kredita utvrđuju se u Kreditnim ponudama za pojedine vrste kredita.

 Članak 16.

Krediti se mogu otplaćivati ovisno o uvjetima pojedine vrste kredita u anuitetima, ratama, višekratnom ili jednokratnom otplatom glavnice.

Način otplate pojedinog kredita detaljno je reguliran ugovorom o kreditu.

Anuiteti i rate dospijevaju na naplatu sukladno ugovoru o kreditu i otplatnom planu.

 

VIII. POČEK OTPLATE GLAVNICE

Članak 17.

Poček otplate glavnice je razdoblje odgode otplate glavnice u kojem se obračunava i naplaćuje ugovorena kamata na nedospjelu glavnicu. Uvjeti počeka utvrđuju se ugovorima o kreditu.

 

IX. MORATORIJ GLAVNICE

Članak 18.

Moratorij glavnice je razdoblje otplate glavnice u kojem glavnica ne dospijeva na naplatu. Moratorij glavnice može se odobriti tijekom otplate glavnice, temeljem posebne odluke koja se donosi u skladu s aktima Kreditne unije.

 

X. PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA

Članak 19.

Ukoliko član želi prijevremeno otplatiti kredit (u cijelosti ili djelomično) ili drugu vrstu obaveze, dužan je:

o tome unaprijed obavijestiti Kreditnu uniju, uskladiti datum prijevremene otplate s Kreditnom unijom, platiti pripadajuće kamate do dana prijevremene otplate.

Članak 20.

Na prijevremene uplate po kreditima Kreditna unija ne obračunava pasivnu kamatu.

Član može izvršiti prijevremenu djelomičnu, odnosno konačnu otplatu kredita.

Prijevremenom djelomičnom otplatom kredita, uz nepromijenjene ostale uvjete kreditiranja, smanjuje se redovna obveza otplate glavnice (anuitet ili rata) ili skraćuje rok otplate.

Članak 21.

Prijevremena konačna otplata kredita može se izvršiti i sredstvima namjenskog depozita (ukoliko isti postoji), uz suglasnost Kreditne unije i po uvjetima koji su važeći u trenutku prijevremene konačne otplate.

Članak 22.

Za prijevremenu djelomičnu ili konačnu otplatu kredita, Kreditna unija ne naplaćuje naknadu.

 

XI. KAMATNE STOPE I KAMATE

Članak 23.

Kreditna unija samostalno utvrđuje visine kamatnih stopa u skladu s tržišnim uvjetima s time da najviša kamatna stopa ne može biti viša od zakonom utvrđenih granica. Važeće kamatne stope dostupne su članovima u poslovnim prostorijama Kreditne unije i na internetskim stranicama Kreditne unije.

Visina kamatnih stopa te način obračuna i plaćanja kamata utvrđeni su Odlukom o kamatama na kredite, Kreditnim ponudama i Ugovorima o kreditu.

Članak 24.

Kamatna stopa za pojedini kredit se utvrđuje ugovorom o kreditu. Kamatna stopa se ugovara u postotku u odnosu na glavnicu i izražava na godišnjoj razini. Ugovaraju se redovna kamatna stopa za izračun redovne i interkalarne kamate te kamatna stopa po dospijeću za izračun kamate po dospijeću

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava na iskorišteni dio kredita od početka korištenja pa do prelaska kredita u razdoblje otplate, uključujući i eventualno razdoblje počeka.

Redovna kamata je kamata za razdoblje otplate kredita.

Kamata po dospijeću je kamata na dospjele nepodmirene obveze po kreditu. Kreditna unija će za razdoblje zakašnjenja obračunavati i naplaćivati zakonsku kamatu po dospijeću uz primjenu kamatne stope koja je promjenjiva u skladu s propisima. Kamata po dospijeću obračunava se i dospijeva na plaćanje mjesečno, primjenom proporcionalne metode obračuna.

Obračun kamate po dospijeću vrši se od prvog dana dospijeća.

Članak 25.

Sve kamate na kredite Kreditna unija obračunava dekurzivno proporcionalnom metodom.

 

Članak 26.

Kamatna stopa se ugovara kao fiksna. Fiksna kamatna stopa označava stopu koja je nepromjenjiva kroz cijelo vrijeme trajanja kredita. m trajanja poslovnog odnosa podložna izmjenama.

 

XII. EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

Članak 27.

Efektivna kamatna stopa (u nastavku: EKS) je kamatnjak koji na godišnjoj osnovi izjednačava sadašnju vrijednost svih obveza (iskorišteni iznos kredita, otplata i naknada), budućih ili postojećih, dogovorenih između Kreditne unije i člana – tražitelja kredita, a izračunava se u skladu s metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojim se uređuje EKS.

Kreditna unija je člana – tražitelja kredita obavezna upoznati s EKS-om prije zaključenja ugovora o kreditu.

Informaciju o EKS-u, u skladu sa zakonskom regulativom sadržava svaki ugovor o kreditu.

 

XIII. NAKNADE

Članak 28.

Kreditna unija utvrđuje visinu naknade u skladu s tržišnim uvjetima. Važeće naknade dostupne su članovima u poslovnim prostorijama Kreditne unije i na internetskim stranicama Kreditne unije

Naknade Kreditne unije utvrđene su Odlukom o naknadama i posebnim odlukama člana uprave Kreditne unije.

Članak 29.

Član plaća naknadu za obradu zahtjeva za kredit utvrđenu Odlukom o naknadama. Naknada za obradu zahtjeva za kredit utvrđuje se u postotku od iznosa glavnice kredita.

Članak 30.

Naknada za obradu zahtjeva za kredit se obračunava i plaća prije korištenja kredita.

Na zahtjev člana, naknada za obradu zahtjeva za kredit može se naplatiti prilikom isplate kredita i to ustezanjem od iznosa kredita koji se isplaćuje.

Član je obvezan platiti kreditnoj uniji i druge naknade i troškove, sukladno Odluci o naknadama . Važeće naknade iskazane su u pisanom obliku i dostupne su članovima u poslovnim prostorijama i na internetskim stranicama Kreditne unije.

Članak 31.

Naknade se mijenjaju u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s članovima.

 

XIV. VALUTA KREDITA

Članak 32.

Krediti se mogu ugovarati u kunama ili uz valutnu klauzulu koja se veže uz srednji tečaj EUR-a, a iznimno u drugoj stranoj valuti.

Ukoliko su krediti ugovoreni uz primjenu valutne klauzule, glavnica kredita koja se usklađuje s porastom ili promjenom ugovorene valute, revalorizira se zadnjeg dana u mjesecu i kod zatvaranja kredita.

XV. INSTRUMENTI OSIGURANJA OTPLATE KREDITA

Članak 33.

Ovisno o vrsti, iznosu i namjeni kredita, član je dužan dostaviti Kreditnoj uniji instrumente osiguranja otplate kredita, sukladno ugovoru o kreditu. Kreditna unija ocjenjuje prihvatljivost ponuđenih instrumenata osiguranja.

Kreditna unija može prihvatiti jedan ili više instrumenata osiguranja i to:

-izjavu o suglasnosti o zapljeni primanja

-zadužnicu

-mjenicu

-solidarno jamstvo

-garantni depozit

-zalog nekretnine (hipoteka) ili fiducijarni prijenos vlasništva nekretnine

-zalog pokretnine ili fiducijarni prijenos vlasništva pokretnine

-fiducijarni prijenos vlasništva na vozilu

-vinkulacija police osiguranja

-drugo

 

XVI. PRIJEBOJ TRAŽBINA I PRAVO ZADRŽANJA

Članak 34.

Radi naplate bilo kojeg dospjelog, a nenaplaćenog potraživanja prema članu, Kreditna unija može izvršiti prijeboj svog dospjelog potraživanja sredstvima na svim računima člana u Kreditnoj uniji.

Ukoliko se Kreditna unija ne može naplatiti na prethodno naveden način, a niti aktiviranjem ostalih instrumenata osiguranja, ovlaštena je radi naplate potraživanja pokrenuti odgovarajući sudski postupak protiv člana unije.

 

XVII. ZAŠTITA POVJERLJIVIH INFORMACIJA I SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Članak 35.

Podaci, činjenice i okolnosti koje je Kreditna unija saznala na osnovi pružanja usluga članu smatraju se povjerljivim podacima te ih Kreditna unija smije dostaviti na pisani zahtjev samo članu, nadležnim institucijama i drugim tijelima u slučajevima koji su propisani zakonom.

Kreditna unija može provoditi obradu osobnih podataka kojima raspolaže na temelju obavljanja svoje djelatnosti u svrhu sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara. Obrada takvih podataka obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Član izrijekom dopušta da Kreditna unija proslijedi podatke trećim osobama kada oni korisniku pružaju usluge koje su vezane uz kredit.

 

XVIII. PRISILNA NAPLATA, OTKAZ KREDITA I ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Članak 36.

Ukoliko član ne plaća, odnosno ne otplati kredit u ugovorenom roku, Kreditna unija će pokrenuti naplatu pomoću instrumenata osiguranja utvrđenih u ugovoru o kreditu, pri čemu će postupiti prema redoslijedu koji utvrđuje Komisija za likvidnost i kreditiranje. (naplata pomoću suglasnosti o zapljeni primanja, zadužnica i mjenica najprije od dužnika - korisnika kredita i sudužnika, a nakon toga od jamaca, otkup založene police osiguranja, naplata iz založenog depozita, zatim nakon otkaza ugovora, utuženjem svih kreditnih obveznika).

Članak 37.

Kreditna unija može otkazati ugovor o kreditu iz razloga i na način utvrđen ugovorom o kreditu, a posebice zbog neizvršavanja ugovornih obveza od strane člana.

Danom otkaza ugovora o kreditu smatrat će se da je kredit u potpunosti dospio zajedno s pripadajućim kamatama i naknadama.

Ukoliko se dospjeli kredit ne podmiri u otkaznom roku, Kreditna unija će pokrenuti postupak prisilne naplate kredita od svih kreditnih obveznika na zakonom dopuštene načine.

Članak 38.

U slučaju pokretanja postupka prisilne naplate za kreditne obveznike (dužnika-korisnika kredita, sudužnika, jamca, založnog dužnika) i/ili aktiviranja instrumenata osiguranja i/ili otkaza kredita mogu nastati određeni troškovi vezani uz poduzimanje mjera naplate tražbine Kreditne unije, ovisno o vrsti kredita i formi ugovora o kreditu kao što je: trošak ishođenja klauzule pravomoćnosti i ovršnosti, trošak izdavanja naknadnih otpravaka i prijepisa ugovora o kreditu/rješenja o ovrsi, trošak pokretanja i vođenja postupka prisilne naplate kod javnog bilježnika, sudova ili Financijske agencije (odvjetnički i javnobilježnički troškovi nastali u ovršnom i/ili parničnom postupku, predujmovi, uključivo nagrade i naknade obračunate sukladno pripadajućim tarifama, sudske pristojbe), trošak dostave pravomoćnih rješenja o ovrsi i drugih osnova za plaćanje Financijskoj agenciji, kao i trošak aktiviranja drugih instrumenata osiguranja, javnobilježnički trošak protesta mjenice, trošak pristojbi u svrhu provjere statusa osiguranika pri HZMO-u i drugim registrima, trošak provjere prebivališta kao i trošak provjere imovine kod sudova, pravnih osoba i drugih nadležnih tijela iz Ovršnog zakona koji vode odgovarajuće upisnike ili registre, kao i drugi troškovi nastali tijekom naplate tražbina, a čija je vrsta i visina određena propisom ovisno o vrsti postupka, odnosno odgovarajućom sudskom odlukom. Navedene troškove snosi član korisnik kreditna.

Članak 39.

Član ima pravo u roku od 14 dana odustati od ugovora o kreditu bez navođenja razloga odustajanja, a u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju.

 

XIX. PRAVNA ZAŠTITA ČLANA

Članak 40.

Moguće sporove, nesuglasice ili prigovore u svezi s obavljanjem usluga u skladu s ovim Općim uvjetima, član i Kreditna unija će rješavati sporazumno. U protivnom član može Kreidtnoj uniji uputiti svoj pisani prigovor, a Kreditna unija će na taj prigovor odgovoriti članu najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Ako član nije zadovoljan odgovorom Kreditne unije na prigovor, može se pismenim putem obratiti Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 41.

Za rješavanje svih eventualnih sporova, koje član i Kreditna unija ne bi uspjeli riješiti na prethodno navedene načine, nadležan je sud stvarne i mjesne nadležnosti za Kreditnu uniju.

 

XX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Prilikom potpisivanja ugovora o kreditu kreditni obveznici će se upoznati s odredbama ovih Općih uvjeta kao i sa time da potpisom ugovora o kreditu pristaju na primjenu svih odredbi ovih Općih uvjeta koji se imaju smatrati sastavnim dijelom ugovora o kreditu.

Članak 43.

Kreditna unija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta. Ukoliko Kreditna unija izmijeni ove Opće uvjete, tako izmijenjeni Opći uvjeti bit će dostupni u pisanom obliku u poslovnici Kreditne unije i na internetskim stranicama Kreditne unije.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim Općim uvjetima primjenjuju se ostali opći akti, procedure i upute Kreditne unije te zakonski propisi kojima se regulira kreditiranje potrošača.

Članak 44.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 02. siječnja 2020. godine.

 

ČLAN UPRAVE

Sisak, 02.01.2020.

  OPĆE INFORMACIJE I POSTUPAK ODOBRAVANJA  STAMBENO POTROŠAČKOG  KREDITA

 

Status člana Kreditne unije

 

Da se ostvari pravo na kredit u Kreditnoj uniji mora se postati član.  Pravo na članstvo možete steći ako imate prebivalište na području  Sisačko-moslavačke županije i ako u pisanom obliku podnesete zahtjev za pristupanje u Kreditnu uniju. Odobrenje za pristupanje u Kreditnu uniju donosi Nadzorni odbor jednoglasnom odlukom svih članova.

Članom Kreditne unije postajete ako dobijete navedeno odobrenje na podneseni zahtjev, date izjavu o prihvaćanju statuta Kreditne unije ovjerenu kod javnog bilježnika, date izjavu o izboru zastupnika za Skupštinu zastupnika Kreditne unije i uplatite članski udjel najmanje u visini  jednog članskog udjela koji iznosi 100,00 kuna.

Svi uvjeti kredita na jednom obrascu

Prije donošenja odluke o stambenom kreditu Kreditna unija će vam uručiti Europski standardizirani informativni obrazac (ESIS) koji vam daje najbolji pregled uvjeta ponuđenog kredita jer sadržava sljedeće informacije:

 • iznos kredita;
 • trajanje kredita;
 • vrstu kamatne stope;
 • ukupni iznos koji se isplaćuje;
 • efektivnu kamatnu stopu (EKS): jedinstveni iznos koji predstavlja ukupan trošak kredita, izražen kao godišnji postotak;
 • sve troškove koje treba platiti, redovito ili jednokratno;
 • broj, učestalost plaćanja i iznos rata;
 • informacije o uvjetima za prijevremenu otplatu i naknade koje biste morali platiti prilikom prijevremene otplate kredita;
 • ako uzimate kredit u stranoj valuti: primjeri kojima se objašnjava kako bi promjena tečaja mogla utjecati na vaš kredit.

Pomoću ESIS-a moći ćete usporediti i ponude drugih financijskih institucija i odabrati onu koja vam najviše odgovara.

Rokovi za odlučivanje i odustajanje od kredita


Kada vam Kreditna unija  da obvezujuću ponudu, imat ćete najmanje 15 dana za usporedbu ponuda, procjenu i donošenje informirane odluke. Prema prijedlogu, imat ćete pravo u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o kreditu odustati od ugovora bez navođenja razloga.

 

Postupak odobravanja stambenog kredita

 

1. Zahtjev za kredit, prikupljanje dokumentacije i obrada kredita

Uz zahtjev za kredit koji se podnosi u sjedištu Kreditne unije, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se utvrđuje kreditna sposobnost te dokazuje namjena kredita.

Na temelju prikupljene dokumentacije Kreditna unija počinje s obradom kreditnog zahtjeva. Izračunava se vaša kreditna sposobnost, kao i kreditna sposobnost drugih sudionika ako će ih biti u kreditnom odnosu (jamac, sudužnik) te se definiraju potrebni instrumenti osiguranja.

U  slučaju  da Vaša kreditna sposobnost nije dostatna za iznos kredita koji trebate, Kreditna unija Vam nudi mogućnost sudužnika po kreditu. Kreditna unija  također  definira  instrumente  osiguranja kao  što  su  polica  osiguranja  imovine,  zadužnica  i  zapljena  primanja koji  su obavezni instrumenti osiguranja te ako je potrebno, polica osiguranja života, solidarno jamstvo i sl.

 

2.Procjena vrijednosti nekretnine

Za kredite osigurane hipotekom, potrebna je procjena vrijednosti nekretnine na kojoj će se zasnovati založno pravo Kreditne unije. To ne mora nužno biti nekretnina koju kupujete, ako ste u mogućnosti ponuditi neku drugu nekretninu na koju će Kreditna unija upisati založno pravo do kraja otplate kredita.

Procjenu vrijednosti nekretnine vrše ovlašteni procjenitelji. Nakon izvršene procjene nekretnine,  procjenjuje se vaš zahtjev za kredit i donosi Odluka o odobrenju kredita.

 

3.Odobravanje kredita

Kada  je  prikupljena  sva  potrebna  dokumentacija,  uključujući  i  procjenu nekretnine  Kreditna unija odobrava  kredite  do 95% procijenjene vrijednosti nekretnine,  na temelju svih podataka donosi odluku o odobrenju kredita.

 

4.Sklapanje ugovora o kreditu i instrumenti osiguranja

Na dogovoreni dan, u Kreditnoj uniji ćete preuzeti ugovor o kreditu i drugu dokumentaciju koju trebaju potpisati svi sudionici u kreditu: korisnik kredita, založni dužnik (vlasnik nekretnine) te eventualni sudužnik, jamac. Dokumentacija se potpisuje i potvrđuje/solemnizira kod javnog bilježnika.

Solemnizacija je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika koji provjerava odgovora li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice tog pravnog posla. Troškovi solemnizacije ovise o visini kredita i snosi ih korisnik kredita.

Solemnizirani ugovor o kreditu, zajedno s prijedlogom za uknjižbu založnog prava, u korist Kreditne unije, dostavljate nadležnom Općinskom sudu, Zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) radi uknjižbe založnog prava na nekretnini. Izvadak iz zemljišnih knjiga, u kojem je upisano založno pravo u korist Kreditne unije, te rješenje suda kojima se dozvoljava upis hipoteke u korist Kreditne unije, potrebno je prije isplate kredita dostaviti Kreditnoj uniji. Vrijeme potrebno za zasnivanje založnog prava na nekretnini ovisi o pojedinom nadležnom Općinskom sudu, Zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici).

Za nekretninu na koju se upisuje založno pravo Kreditne unije, po procjeni Kreditne unije,  ugovora se polica osiguranja imovine, a za korisnike kredita  polica životnog osiguranja ili polica osiguranja od nezgode. Police će biti založene odnosno vinkulirane u korist Kreditne unije. Kreditna unija  prihvaća i postojeće police ako udovoljavaju uvjetima.

 

5.Isplata kredita

 Po dostavi dokumentacije te zajedničke provjere jesu li ispunjeni svi ostali uvjeti za isplatu kredita (instrumenti osiguranja i sl.), Kreditna unija će izvršiti isplatu kredita.

 

6.Upis vlasništva kod stambenih kredita s namjenom kupnje

Po isplati ukupne kupoprodajne cijene, ako tabularna izjava za prijenos prava vlasništva nije već sadržana u ugovoru o kupoprodaji, kupac od prodavatelja mora preuzeti tabularnu izjavu kao zasebnu ispravu na kojoj je ovjeren potpis prodavatelja od strane javnog bilježnika. Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva kupac predaje zemljišnjoknjižnom odjelu Općinskog suda koji je nadležan za područje gdje se nalazi nekretnina.

Nakon preseljenja u svoju novu nekretninu i promjenu adrese, u Kreditnu uniju se dostavlja dokaz o novom prebivalištu.

Svaki član Kreditne unije ima mogućnost dobiti savjet bilo koje vrste a koji se odnosi na njegovu zaštitu.

 

 

OSTALI UVJETI STAMBENO POTROŠAČKOG KREDITIRANJA

 

I    RIZIK PROMJENE TEČAJA

 

Krediti koji se odobravaju uz valutnu klauzulu u EUR isplaćuju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) na dan isplate kredita odnosno na dan isplate svake pojedine tranše. Redovne mjesečne obveze plaćaju se u kunama po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan transakcije.

Valutna klauzula je ugovorna odredba kojom se ugovorne obveze svake strane (glavnica, kamate, druge obveze) izražavaju u kunskoj protuvrijednosti strane valute po unaprijed ugovorenom tečaju. Ugovaranjem valutne klauzule ugovorne strane preuzimaju valutni rizik s obzirom da njeno ugovaranje utječe na njihov financijski položaj jer se kunska protuvrijednost anuiteta po kreditu, prinosa po osnovi kamate i sl. mijenjaju u ovisnosti o kretanju tečaja valute u kojoj je ugovorena valutna klauzula.

Navedeno znači da je moguće da će vam se kreditne obveze povećavati uslijed rasta tečaja valute,  te može doći   do otkaza ugovora i prisilne naplate duga. Članovima se napominje i da nije moguće izvjesno i sigurno predvidjeti promjene tečaja te je na njima odgovornost da procijene vlastitu sposobnost prihvaćanja takvog rizika. Kod kredita u kunama, rizik promjene tečaja ne postoji.

 

II  OTPLATA KREDITA

 

Otplata kredita ugovara se  u mjesečnim anuitetima koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Točan broj i iznos mjesečnih anuiteta, ovisi o ugovorenim financijskim uvjetima prije svega ovisi o ugovorenoj kamatnoj stopi i roku otplate kredita. Također postoji  mogućnost  prijevremene otplate kredita, djelomično ili u cijelosti, dodatnim uplatama, bez naplate naknade za prijevremenu otplatu kredita te bez dodatnih troškova.

 

III     INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA

Kreditna unija  prihvaća sljedeće instrumente osiguranja kredita:

Za kredite bez hipoteke: Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika

Za kredite osigurane hipotekom:

 * Upis založnog prava na nekretnini uz vinkulaciju police osiguranje nekretnine u korist Kreditne unije;  ukoliko je hipoteka jedini instrument, maksimalni iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog.

* Polica osiguranja života (sa osiguranom svotom od 10% iznosa kredita) ili polica osiguranja od nezgode (za pokriće 100% iznosa kredita);

*  Izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica, potvrđene kod javnog bilježnika.

Kreditna unija ima pravo po vlastitoj procjeni zatražiti dodatne instrumente osiguranja.

Korisnik kredita može osigurati dio vlastitih financijskih sredstava za učešće u kupoprodajnoj cijeni ili za garantni polog.

Vlastito učešće ili garantni polog iznose minimalno 10% od iznosa kupoprodajne cijene. Vlastito učešće može se financirati stambenim kreditom bez hipoteke.

 

NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

Namjenski:

- kupnja stambenog prostora (kuća/stan za stanovanje i/ili odmor)

- izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija te dovršenje i održavanje stambenog prostora

- unutarnje uređenje i opremanje stambenog prostora

- kupnja i ugradnja opreme u stambeni prostor, električne, vodovodne, plinske instalacije, vrata, prozori, sanitarije, građevinski elementi i materijali, boje i lakovi

- kupnja građevinskog zemljišta i komunalno uređenje

- kupnja/izgradnja garaže, spremišta ili parkirnog mjesta

- refinanciranje postojećeg stambenog u drugim bankama - financiranje učešća u kupoprodajnoj cijeni stambenim kreditom bez hipoteke ili refinanciranje predujma.

 

TROŠKOVI KREDITA

* Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: bez naknade za obradu kredita

* Procjena vrijednosti nekretnine: za kredite koji se osiguravaju založnim pravom na nekretnini potrebno je izvršiti procjenu vrijednosti nekretnine na trošak korisnika kredita. Vrijednost nekretnine utvrđuje se procjenom od strane ovlaštenih procjenitelja.

* Troškovi osiguranja: za kredite koji se osiguravaju založnim pravom na nekretnini, polica osiguranja imovine je  trošak člana, prema cjeniku osiguravajućeg društva. Polica osiguranja života ili polica osiguranja od nezgode je trošak člana.

* Ostali troškovi: troškovi vezani za potvrdu/solemnizaciju ugovora o kreditu i drugi javnobilježnički troškovi su troškovi člana.

 

POSLJEDICE NEPOŠTIVANJA I NEIZVRŠENJA OBVEZA IZ UGOVORA O KREDITU

U slučaju kašnjenja s plaćanjem dospjelih obveza i/ili izvršenja bilo kojih obveza u vezi ugovora o kreditu, Kreditna unija može  koristiti sve instrumente osiguranja u svrhu podmirenja cjelokupnog dugovanja i ispunjenja dospjelih obveza klijenta, te otkazati ugovor o kreditu čime tražbina Kreditne unije dospijeva u cijelosti i prije redovnog dospijeća i zahtijevati prisilnim putem naplatu glavnice kredita zajedno s dospjelim kamatama, zateznim kamatama, troškovima i drugim tražbinama sukladno ugovoru i pozitivnim propisima.

 Klijent će snositi sve troškove nastale zbog opisanog neispunjenja svojih obveze u za to predviđenom roku kao što su troškovi odvjetnika, javnobilježnički, upravni, sudski i troškovi drugih tijela u vezi postupka prisilne naplate (ovrhe).

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Gdje se nalazimo: