Naslovna

Prijava

images/pocetna/abc_1.jpg

ABC kreditna unija jedna je od vodećih kreditnih unija na hrvatskom tržištu. Sjedište unije je u Sisku.

ABC - kreditna unija je financijska institucija koja se istaknula kvalitetom i izvrsnošću u razvoju obrtništva na području svog djelovanja.
Naša najveća vrijednost su znanje i kompetencije naših zaposlenika i plitka hijerarhijska struktura koja omogućava brzinu i efikasnost te kvalitetno pružanje svih vrsta usluga.
Slijedeći svoje ciljeve i vlastite vrijednosti želimo postati vodeća mikrofinancijska regionalna institucija na području Sisačko-moslavačke županije koja će raditi u interesu svojih članova.

Sukladno članku 12. Statuta ABC – kreditne unije Sisak, Član uprave, uz suglasnost Nadzornog odbora, a na prijedlog Komisije za likvidnost i kreditiranje dana 02.01.2024. donosi :

 

PRAVILNIK O DEPOZITNOM POSLOVANJU

 

I  UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Pravilnikom o depozitnom poslovanju (u daljnjem tekstu Pravilnik)  utvrđuju se vrste depozita, uvjeti i način otvaranja, vođenja i zatvaranja, prava i obveze ABC -kreditne unije Sisak, (u daljnjem tekstu: Kreditne unije) i članova (fizičke osobe - potrošači) (u daljnjem tekstu: član), te prava i obveze osoba koje zastupaju člana.  

 

Članak 2.

Kreditna unija članu će otvoriti  depozit ukoliko isti sa Kreditnom unijom zaključi Ugovor u pisanom obliku, koji se potpisuje u nazočnosti zaposlenika, a kojim se Kreditna unija obvezuje primiti a član položiti određeni novčani iznos na račun Kreditne unije.

Primjerak potpisanog ugovora Kreditna unija uručuje članu.

 

Članak 3.

Štedni depoziti mogu biti ugovoreni po viđenju (a vista) ili kao oročeni.

 

Članak 4.

Sredstva koja članovi polažu na depozitne račune  su u službenoj valuti RH.

Član može imati više depozitnih računa  otvorenih u Kreditnoj uniji.

 

 

II  OTVARANJE DEPOZITA

Članak 7.

Štedni depoziti glase na ime. Kreditna unija  otvara depozitni račun članu uvidom u važeću osobnu ispravu ( osobna iskaznica ili putovnica) temeljem koje se utvrđuje identitet člana.

  Članak 8.

Štedni depoziti mogu biti:

-       po viđenju

-       oročeni

Oročeni depoziti mogu biti:

-       nenamjenski oročeni

-       namjenski oročeni  ( oročeni garantni depozit)

 

Članak 9.

Štedni depozit  po viđenju je ugovorna novčana obveza Kreditne unije plativa na zahtjev člana. Sukladno ugovoru vlasnik štednog depozita po viđenju ima pravo raspolagati sredstvima na svojem ulogu u svakom trenutku u granicama raspoloživih sredstava.

Članak 10.

Za otvaranje i vođenje  štednog depozita po viđenju Kreditna unija naplaćuje naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama.

Za otvaranje štednog depozita po viđenju Kreditna unija  uvjetuje minimalni iznos naknade koji je utvrđen Odlukom o naknadama.

 Članak 11.

Preko štednog depozita po viđenju - računa za prijenos provode se :

-       gotovinske i druge uplate u svrhu štednje, uplate u svrhu otplate kredita i druge uplate  sukladno nalogu člana,

-       gotovinske i druge isplate štednje i kredita na račune u bankama po nalogu člana, interni prijenosi na računima kojima član raspolaže unutar Kreditne unije,

 

Ugovorena naknada za vođenje računa i ostale usluge određena je Odlukom o naknadama.

Visina naknade određena je vrstom usluga koje se u pojedinom modelu nude.

 

Model A1 uključuje:

-       vođenje štednog depozita po viđenju,

-       neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,

-       besplatne usluge obračuna kamata i drugih obračuna na poseban zahtjev člana,

-       besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

Model B1, uključuje:

-       vođenje štednog depozita po viđenju,

-       neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,

-       besplatne usluge obračuna kamata i drugih obračuna na poseban zahtjev člana,

-       besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

-       izrada osobnog financijskog plana člana ili člana obitelji,

-       savjetovanje o proizvodima  Kreditne unije koji bi im najviše odgovarali,

Model C1 uključuje:

-       vođenje štednog depozita po viđenju,

-       neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,

-       besplatne usluge obračuna kamata i drugih obračuna, na poseban zahtjev člana,

-       besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

-       izrada osobnog financijskog plana člana ili člana obitelji,

-       savjetovanje o proizvodima  Kreditne unije koji bi im najviše odgovarali,

-       pravo na financijsko opismenjavanje  

-       pravo na usluge reobračuna kredita koje članovi imaju u bankama u sudskim postupcima,

Model D1 uključuje:

-       vođenje štednog depozita po viđenju,

-       neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,

-       besplatne usluge obračuna kamata i drugih obračuna, na poseban zahtjev člana,

-       besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

-       pravo na osobnog bankara, (izrada osobnog financijskog plana člana ili člana obitelji, te savjetovanje o proizvodima  Kreditne unije koji bi im najviše odgovarali),

-       pravo na financijsko opismenjavanje,

-       pravo na usluge reobračuna kredita koje članovi imaju u bankama u sudskim postupcima,

-       pravo na besplatnu uslugu izdavanja brisovnog očitovanja,

-       pravo na poslovno savjetovanje na manjim projektima obrtnika i OPG-ova,

-       pomoć pri izradi poslovnih planova,

-       savjetovanje člana o odabiru financijskih proizvoda i financijskih institucija (HAMAG, Županija…) za ostvarivanje postavljenih ciljeva,

-       savjetodavne usluge propisane člankom 3. stavak 19. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, gdje se pod savjetodavnim uslugama podrazumijeva davanje osobnih preporuka potrošaču (članu) vezanih za jednu ili više aktivnosti koje se odnose na ugovor o stambenom potrošačkom kreditu i čini uslugu odvojenu od usluge odobravanja stambenog potrošačkog kredita.

 

Naknada za vođenje računa i ostale usluge po modelima A,B,C,D,E  ugovorena do 19.04.2022. godine i dalje ostaje na snazi.

 

UGOVORENI  MODELI DO 19.04.2022.

Model A uključuje:

-       vođenje štednog depozita po viđenju,

-       neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,

-       neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,

-       besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna na poseban zahtjev člana,

-       besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

Model B, uključuje:

-       vođenje štednog depozita po viđenju,

-       neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,

-       neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,

-       besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna na poseban zahtjev člana,

-       besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

-       pravo na osobnog bankara (izrada osobnog financijskog plana člana ili člana obitelji, te savjetovanje o proizvodima  Kreditne unije koji bi im najviše odgovarali),

-       pravo na financijsko opismenjavanje

Model C uključuje:

-       vođenje štednog depozita po viđenju,

-       neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,

-       neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,

-       besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna, na poseban zahtjev člana,

-       besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

-       pravo na osobnog bankara

-       pravo na financijsko opismenjavanje

-       pravo na usluge reobračuna kredita koje članovi imaju u bankama u sudskim postupcima,

Model D uključuje:

-       vođenje štednog depozita po viđenju,

-       neograničeni broj besplatnih internih prijenosa sredstava po računima člana u Kreditnoj uniji i prijenosa sredstava na račune člana u bankama,

-       neograničeni broj besplatnih isplata gotovog novca u Kreditnoj uniji,

-       besplatna usluga obračuna kamata i drugih obračuna, na poseban zahtjev člana,

-       besplatne usluge preslika dokumenata na zahtjev člana,

-       pravo na osobnog bankara,

-       pravo na financijsko opismenjavanje,

-       pravo na usluge reobračuna kredita koje članovi imaju u bankama u sudskim postupcima,

-       pravo na besplatnu uslugu izdavanja brisovnog očitovanja,

-       pravo na poslovno savjetovanje na manjim projektima obrtnika i OPG-ova,

-       izrada poslovnih planova,

-       savjetovanje člana o odabiru financijskih proizvoda i financijskih institucija (HAMAG, Županija…) za ostvarivanje postavljenih ciljeva,

-       savjetodavne usluge propisane člankom 3. stavak 19. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, gdje se pod savjetodavnim uslugama podrazumijeva davanje osobnih preporuka potrošaču (članu) vezanih za jednu ili više aktivnosti koje se odnose na ugovor o stambenom potrošačkom kreditu i čini uslugu odvojenu od usluge odobravanja stambenog potrošačkog kredita.

 

Članak 12.

Oročeni depozit je novčana obveza Kreditne unije, plativa po isteku ugovorenog roka oročenja.

Oročeni depoziti mogu se ugovarati na slijedeće rokove:

-       do 12 mjeseci kao kratkoročno oročeni depoziti

-       preko 12 mjeseci kao dugoročno oročeni depozit

  

Članak 13.

Rokovi oročenja ugovaraju se u mjesecima. Rok oročenja počinje teći s datumom deponiranja sredstava, a ističe zadnjeg dana ugovorenog roka.

Ukoliko se na partiju oročenog depozita izvrše naknadne uplate, rok oročenja se računa od datuma zadnje uplate.

Kod OBITELJSKE štednje rok oročenja počinje teći od dana prve uplate.

 

Članak 14 .

Sredstva  depozita  formiraju se iz uplata gotovine, doznaka u zemlji, prijenosa s drugih računa  u Kreditnoj uniji i drugih uplata.

 

III  RASPOLAGANJE  SREDSTVIMA OROČENOG DEPOZITA

 

Članak 15.

Oročenim depozitom član raspolaže po isteku ugovorenog roka.

Oročeni depozit  može se prijevremeno razročiti:

a) na zahtjev  deponenta u slučajevima teže bolesti deponenta, smrti ili teže bolesti članova uže obitelji, te u drugim opravdanim slučajevima temeljem odobrenja člana uprave.

b) na zahtjev depozitara

U slučaju prijevremenog razročenja oročenog depozita priznaje se ugovorena kamatna stopa, uz plaćanje naknade sukladno Odluci o naknadama.  

Moguća je isplata obračunate dospjele kamate na oročene depozite.

Iz oročenog depozita moguće su povremene djelomične isplate na zahtjev člana, uz odobrenje člana uprave. 

 

Članak 16.

Depozitima u okviru raspoloživih sredstava raspolaže vlasnik, opunomoćenik, zakonski zastupnik / zastupnici, skrbnik .

Raspolaganje sredstvima moguće je isplatom gotovine, doznakom  u zemlji, prijenosom sredstava na druge račune u Kreditnoj uniji u granicama raspoloživih sredstava u skladu sa posebnim uvjetima proizvoda, ugovorom, drugim važećim aktima Kreditne unije, te zakonskim i podzakonskim propisima.

 

Članak 17.

Član koji je vlasnik depozita može opunomoćiti poslovno sposobnu fizičku osobu za raspolaganje sredstvima  depozita neograničeno vremenski i u pogledu iznosa ili na određeno vrijeme i do određenog iznosa.

Punomoć prestaje važiti povlačenjem punomoći ili smrću vlasnika depozita.

 

Članak 18.

Prije isplate, zaposlenik koji obavlja poslove isplate dužan je provjeriti identitet nalogodavatelja za isplatu temeljem osobne iskaznice, a iznimno i druge službeno izdane isprave sa slikom iz koje se nedvojbeno može utvrditi identitet osobe.

 

Članak 19.

Iznos oročenog depozita automatski se obnavlja na isti rok i uz uvjete Utvrđene Odlukom o kamatama na štednju, osim ako član (vlasnik računa),  prije isteka oročenja otkaže daljnje oročavanje.

U slučaju isplate depozita, isti se po dospijeću isplaćuje vlasniku (članu), zajedno s kamatama.

 

Članak 20.

Nenamjenski oročeni depoziti  ugovaraju se na određeni rok.

 

Članak 21.

Oročeni namjenski (garantni)  depoziti oročavaju se na određeno vrijeme i uz određene uvjete, a isplaćuju se iz iznosa odobrenog kredita i služe kao instrument osiguranja kredita.

Ugovorom o namjenskom depozitu član se  obvezuje  jednokratno uplatiti određeni iznos i oročiti ga na ugovoreno razdoblje, a Kreditna unija se obvezuje da će po ispunjenju ugovorenih uvjeta  omogućiti članu ostvarivanje ugovorene usluge.

 

 

 

 

IV  KAMATA NA DEPOZITE

Članak 22.

Visina kamate, način obračuna i isplata kamate uređuje se Odlukom o kamatama na štednju i Metodologijom utvrđivanja promjenjive kamatne stope na  primljene depozite.

 

V  OBUSTAVA RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DEPOZITA

 

Članak 23.

Kreditna unija će privremeno onemogućiti raspolaganje sredstvima na računima depozita u slučaju smrti člana, na osnovu sudskog rješenja, odluka drugih nadležnih tijela i isprava temeljem kojih je Kreditna Unija sukladno zakonu dužna izvršiti onemogućavanje raspolaganja sredstvima.

U svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma a sukladno pozitivnim propisima i poslovnoj praksi ovlaštena je privremeno uskratiti članu raspolaganje sredstvima na računu, odbiti provođenje naloga člana, kao i poduzeti sve druge mjere i radnje propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te drugim pozitivnim propisima i aktima Kreditne unije.

 

VI ZATVARANJE DEPOZITNOG RAČUNA

 

Članak 24.

Zatvaranje računa u Kreditnoj uniji provodi se na Zahtjev  člana pod uvjetom da su na računu podmirene sve dospjele obveze.

Klijentov opunomoćenik ne može zatvoriti račun bez specijalne punomoći kojom ga klijent (član) opunomoćuje na zatvaranje računa.

Kreditna unija može zatvoriti račun i vlastitom inicijativom ukoliko  na računu nije bilo priljeva ili odljeva, osim pripisa kamate i obračuna naknade u vremenskom razdoblju od 60 dana.

 

Članak 25.

Depoziti članova nisu osigurani kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

  

Članak 26.

Pravilnik  stupa na snagu 02.01.2024. godine, čime prestaje biti na snazi  Pravilnik od 15.05.2023. godine.

 

Sisak, 02.01.2024.

 

 

ČLAN UPRAVE

 

 


 

 

 

Sisak, 02.01.2024.

 

Sukladno članku 12. Statuta ABC – kreditne unije Sisak, Član uprave, uz suglasnost Nadzornog odbora, a na prijedlog Komisije za likvidnost i kreditiranje dana 02.01.2024. donosi :

 

ODLUKU O KAMATAMA NA ŠTEDNJU

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određujutemeljne odredbe glede obračuna i plaćanja kamata na štednju u ABC kreditnoj uniji ( u daljnjem tekstu: Kreditna unija).

 

Članak 2.

 

Ugovorna kamata s osnova depozita obračunava se zadnjeg dana u mjesecu, odnosno sukladno datumu navedenom u ugovoru.

Članak 4.

Ugovorne kamate na depozite obračunavaju seprimjenom dekurzivnog kamatnog računa, uz primjenu proporcionalne metode obračuna .

Kreditna unija na depozite ugovara promjenjivu kamatnu stopu, sukladno Metodologiji utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa na primljene depozite članova ABC kreditne unije .

Članak 7.

Iznosom obračunate dospjele kamate na oročene depozite deponent može raspolagati i prije isteka roka oročenja depozita.

Članak 6.

U slučaju prijevremenog razročenja oročenog depozita priznaje se ugovorena kamatna stopa.

 

OPIS

GOD.KAMATNE STOPE

DEPOZITI PO VIĐENJU

0,00 % 

 

 

OROČENI DEPOZITI

 

Na rok do 1 mjesec

0,05%

Na rok preko 1do 3 mjeseca

0,35%

Na rok preko 3do 6 mjeseci

1,30%

Na rok preko 6do 12 mjeseci

1,75%

Na rok preko 12do 18 mjeseci

2,75%

Na rok preko 18do 24 mjeseca

3,20%

Na rok preko 24do 36 mjeseci

3,45%

Na rok preko 36do 48 mjeseci

3,70%

Na rok preko 48do 60 mjeseci

4,00%

 

 

garantni depoziti

0%

namjenski oročeni

 

 

 

OPIS

KAMATNE STOPE

ABC Obiteljska štednja

 

 

 

Na rok preko 6 do 12 mjeseci

1,50%

Na rok preko 12 do 18 mjeseci

2,00%

Na rok preko 18 do 24 mjeseci

2,50%

Na rok preko 24 do 36 mjeseci

3,00%

Na rok preko 36 do 60 mjeseci

3,50%

 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 02.01.2024. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o kamatama na štednju od 15.05.2023. godine.

 

ČLAN UPRAVE

 

Temeljem odredbi članka 20. statuta Hrvatske udruge kreditnih unija Skupština Udruge na sjednici održanoj  24.11.2011. godine  donosi

ETIČKI  KODEKS  KREDITNIH  UNIJA

 I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet etičkog kodeksa

Etičkim kodeksom kreditnih unija (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se pravila ponašanja  i etička načela na temelju kojih postupaju kreditne unije prilikom obavljanja svoje djelatnosti.

Članak 2.

Sadržaj  i svrha etičkog kodeksa

Etički kodeks sadrži etička načela koja su kreditne unije dužne usvojiti kao vlastita načela i kriterij ponašanja.

Kreditne unije primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, u odnosu prema svojim članovima, prema državnim tijelima i prema ostaloj javnosti.

Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih i moralnih načela u ponašanju kreditnih unija s ciljem ostvarivanja povjerenja i povećavanja ugleda kreditnih unija.

Etički kodeks sadržava osnovne elemente koje svaka unija mora imati u svojim vlastitim internim aktima.

Prihvaćanjem etičkog kodeksa kreditne unije postavljaju standarde dobrog ponašanja i prakse kao minimum u svom poslovanju.

II ETIČKA NAČELA

Temeljna etička načela

Članak 3.

Etička načela odnosa kreditnih unija prema svojim članovima

Kreditne unije u odnosu prema članovima dužne su :

-          poštivati zakonske i druge propise koji reguliraju rad unija,

-          u svom ponašanju primjenjivati profesionalna i etička načela i standarde ,

-          neprekidno usavršavati svoje znanje i podizati kvalitetu usluga,

-          čuvati poslovne tajne,

-          osigurati sigurnost informacijskog sustava,

-          osigurati transparentnost svih troškova u poslovanju sa članovima,

-          ispraviti moguće greške uz brze i korektne odgovore na pritužbe.

Informacije koje unija daje i razmjenjuje sa svojim članovima moraju biti točne i potpune i pravovremene.

Opći uvjeti poslovanja, odnosno sve bitne informacije o uslugama koje unija pruža članovima            (kamatne stope, troškovi usluga i dr. ) moraju biti dostupni u svim poslovnicama unije.   

Kreditne unije obvezuju se dostavljati osnovne podatke i promjene istih HUKU-u, kako bi jednoobrazno bili predstavljeni javnosti.

Oglašavanje, komunikacija i druge marketinške aktivnosti usmjerene su isključivo prema članovima unije.

Svi podaci  i vrijednosni sudovi o članovima kreditne unije i poslovnim partnerima smatraju se povjerljivim podacima (poslovna tajna).

Svi osobni podaci, te podaci o računima članova mogu se otkriti samo u slučajevima određenim zakonom, ili na izravan zahtjev ili pristanak člana.

Zbog zaštite članova kreditne unije u svim transakcijama  potrebna je nedvosmislena identifikacija člana.

Član kreditne unije zbog informiranosti i provjere ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i svojim podacima na računima.

Zbog zaštite interesa kreditne unije i članova, informatički sustav kreditne unije mora biti posebno zaštićen od neovlaštenog pristupa u banke podataka.

Kreditna unija internim aktima propisuje postupak podnošenja i način rješavanja pritužbi članova. Ukoliko član kreditne unije uoči grešku u poslovanju i o tome izvjesti u pisanom obliku, kreditna unija će odmah, provjeriti navode i bez odgađanja ispraviti eventualnu grešku.    

U slučajevima financijskih teškoća, vodeći računa o zajedničkim i pojedinačnim interesima svojih članova, te s obzirom  na činjenicu da je kreditna unija po definiciji financijska institucija članova koji imaju zajednički interes i zajedno djeluju sa ciljem unapređenja i zaštite međusobnog interesa na načelu financijske uzajamnosti, kreditna unija će učiniti sve potrebno, ukoliko je moguće, da se član financijski konsolidira.

 Članak 4.

 Etička načela u odnosima zaposlenika

Kreditne unije su financijske institucije, u kojima uspješna poslovna suradnja počiva na otvorenosti, poštenju i povjerenju .

Znanje i kompetentnost osnovni su preduvjet uspješne poslovne suradnje, pa će svaka unija u okviru svojih mogućnosti stručno osposobljavati svoje zaposlenike.

Svi zaposlenici moraju biti upoznati i sa Etičkim kodeksom.

Kreditna unija među svojim zaposlenicima  graditi će odnose na međusobnom razumijevanju, poštovanju i suradnji.

 Članak 5.

 Etička načela u odnosima između kreditnih unija

Kreditne unije u međusobnim odnosima ponašati će se pošteno, korektno i kolegijalno.

Radeći na podizanju vlastitog poslovnog ugleda svaka kreditna unija djeluje pozitivno i u zajedničkom interesu .

Ako kreditna unija, članica HUKU-a dođe u financijske poteškoće, negativan „domino“efekt mogu osjetiti sve unije.

Kreditna unija u teškoćama, koja je članica HUKU-a, dužna je o navedenom izvijestiti HUKU. Predsjednik udruženja hitno će sazvati sastanak na kojem će se pokušati  naći rješenje za istu.      

Članak 6.

Prijelazne i završne odredbe

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja, a sve članice HUKU-a  dužne su uskladiti svoje poslovanje u roku od šest mjeseci od donošenja.

 

Zagreb, 24.11.2011. godine

Kontakt

POSLOVNICA SISAK
S. i A. RADIĆA 46, SISAK
TEL: 044 523 088
FAX: 044 523 086

Poslovanje sa strankama odvija se u periodu od ponedjeljka do petka,

od 08.00 do 16.00 sati.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Informativni kreditni kalkulator

Mjesečna rata: 0.00 EUR

Ukupna otplata: 0.00 EUR

Naknada za obradu: 0.00 EUR

Izračun je informativnog karaktera, kontaktirajte nas za konačne izračune.

Gdje se nalazimo: